Засаг түрэ 26 jan 2022 448

Хүгжөөхын тулада хүрэхэ мүнгэн

Алас Дурнада ажабайдалай шанар дээшэлүүлхэ талаар ажал ябуулагдаһаар. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустинай тэмдэглэһээр, залуушуулые болон бэлэдхэл һайтай мэргэжэлтэдые һонирхуулхын тула таарамжатай ажаһуудал байгуулха шухала.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Алас Дурнын хүгжэлтын түлэбүүд Юрэнхылэгшын даабаряар үнгэрэгшэ жэл бэелүүлэгдэжэ эхилһэн байна. Тиин 2022 ондо 100 миллиардһаа дээшэ түхэриг регионой хүгжэлтэдэ шэглүүлэгдэхэ юм. Һомологдоһон мүнгэн зөөриһөө залуу мэргэжэлтэдтэ нэмэлтэ түлбэри хараалагдана. Холын нютагуудые холбоһон харгы замууд һайжаруулагдаха, хүхэ түлишээр, зайн галаар хангалгада анхарал хандуулагдаха. Эмнэлгын болон болбосоролой эмхи зургаануудай хүгжэлтэдэ, амаралгын газарнуудые байгуулгада, тамираар бэеэ һорилгодо болоод бэшэшье һалбаринуудта мүнгэн гаргашалагдаха юм.

Тэмдэглэхэдэ, һүүлэй үедэ Алас Дурнын федеральна тойрогһоо ажаһуугшадай гаража ошохо ушарнууд 2 дахин үсөөрөө. Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай мэдээсэһээр, 2014 ондо 50-яад мянган хүн нүүжэ ошоһон һаа, 2019 ондо - 10,5 мянган хүн, пандемиин ушарһан 2020 ондо - 20 мянга гаран хүн зөөжэ ошоо.   Гүрэнэй зүгһөө дэмжэлтын ашаар Алас Дурнын федеральна тойрогто ажаһууха дуратай зоной тоо дээшэлхэ аабза гэжэ найдал түрэнэ .

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа