Засаг түрэ 26 jan 2022 477

Ашаглалда тушаагдаа

Улаан-Үдын” Сосновый Бор” гэһэн сэрэгэй микрорайондо һэльбэн шэнэлэгдэһэн 5-дахи һургуули ашаглалгада тушаагдаа. Һурагшадые болон багшанарые Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Улаан-Үдын мэр Игорь Шутенков амаршалаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Заһабарилгын бүхы ажалнууд 6 һара соо һайн шанартайгаар хэгдээ. 60 сая түхэриг гаргашалагдаа. Манай уласта һургуулинуудые барилгада болон заһабарилгада ехэ анхарал хандуулагдана. 2017 онһоо хойшо 18 шэнэ һургуулитай болообди, үшөө 17 һургуули барихабди. Энэ жэлһээ эхилнэбди, эдэ барилганууд булта мүнгөөр хангаатай. Гадна заһабарилгын мүнгэтэй болоодүй һургуулинуудаар ажал ябуулнабди, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

 2022 ондо Буряад орондо юрэнхы болбосоролой 55 эмхи заһабарилагдахаар хараалагдана.

- Ганса заһабарилха ажалнууд хэгдэхэ бэшэ, харин һуралсалай хэрэгсэлнүүд шэнэлэгдэхэ юм. Гэхэтэй хамта эршэтэй ажал хүүгэдэй сэсэрлигүүдээр ябуулагдана. 25 сэсэрлиг нээгдээ, энэ талаар ажалаа саашань ябуулһаарбди. Үхибүүдэй һураха ба хүгжэхэ тааруу оршон хэрэгтэй гэжэ бидэ гүйсэд ойлгонобди, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо нэмээ.

  5-дахи һургуулиин дулаасуулгын, уһаар хангалгын болон канализациин системэнүүд шэнэлэгдээ, оройнь заһабарилагдаа, зайн галай хэрэгсэлнүүд һэлгүүлэгдээ. Байшан дотор ехэ ажал хэгдээ. Сэрэгэй частьнууд Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай баатарнуудай болон мэдээжэ байлдаануудай зурагуудай үзэсхэлэн бэлэглээ. «Эдир патриот» түсэл бэелүүлхэ нэмэлтэ һуралсалай таһаг түхеэрэгдээ. Хэшээлнүүдые сэрэгэй алба хэжэ байһан офицернүүд үнгэргэнэ.

- Һургуули үнэхөөрөө аргагүй гоё болоо. Үхибүүд нэгэ ээлжээндэ һураха. Түймэрһөө хамгаалалгын, видеогоор харалгын түхеэрэлтэнүүд тодхогдоо. Һургуули харуулаар хангагданхай, - гэжэ Улаан-Үдын мэр Игорь Шутенков тэмдэглээ.

Һургуулиин захирал Елена Зайцевагай хэлэһээр, терроризмда эсэргүү эрилтэнүүдтэй зохилдуулан, нэмэлтэ видеокамеранууд табигдаа. Һуралсалай байшануудай эзэлһэн газар хорёолоотой. Түймэрэй автоматическа дохёо зохёогдохын хажуугаар шэнэ эд хэрэгсэлнүүд абтаа. Гадна эхин һургуулида хоол бариха газар заһабарилагдаа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа