Засаг түрэ 26 jan 2022 698

Үндэһэн түлэбүүдтэ анхарал

Буряад орондо бэелүүлэгдэдэг үндэһэн түлэбүүдтэ федеральна һан жасаһаа шэглүүлэгдэдэг мүнгэн 2022 ондо ехээр үгтэхэ. 2021 ондо энэ мүнгэнэй хэмжээн 16,8 млрд түхэригтэ хүрэһэн һаа, энэ жэлдэ республика 19,6 млрд түхэриг абаха.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Тэрэ мүнгэнэй ашаар харгынуудые, һургуулинуудые, хүүгэдэй сэсэрлигүүдые, нэмэлтэ һуралсалай, тамирай объектнүүдые һэльбэн заһабарилха, шэнээр бариха юм. Ажаһуугшадые сэбэр уһаар хангалга, гэр бүлэнүүдые, үндэр наһатайшуулые болон ниигэмэй хамгаалалтагүй зониие дэмжэлгэ, бага ба дунда олзын, үмсын хэрэг эрхилэгшэдтэ болон ажал бэдэрэгшэдтэ туһаламжа хүргэлгэ - эдэ болон бэшэшье үндэһэн түлэбүүд үргэлжэлүүлэгдэхэ. Бэелүүлэгдэхэ эгээл ехэ түлэбүүдэй нэгэн - Байгал шадар сэбэрлэлгын түхеэрэлгэ бодхоолго ба үлэгдэл богуудые усадхалга.

- Энэ жэл үндэһэн түсэлнүүднай олон болоо, газаамнай январь һара хуушаржа байна. Тиимэһээ харюусалгата нюурнуудые бэлэдхэлэй ажалнуудта анхаралтайгаар хандажа, саг соонь хэлсээнүүдые баталхыень уряалнаб, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов планёрно зүблөөн дээрэ хэлэбэ

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа