Засаг түрэ 3 feb 2022 405

Амаршалга

Хүндэтэ нютагаархид! Зүүн зүгэй оронуудай литээр гаража байһан Шэнэ жэлээр- Сагаан hарын hайндэрɵɵр үнэн зүрхэнhɵɵ  амаршалнаб.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

 Хии мориёо хиидхүүлжэ, маани мэгзэмээ уншажа, хамаг амитанай жаргалаа олохын түлөө зальбаран, һанаһанаа бүтээхэ һанал бодолтой ажабайдалайнгаа шэнэ шата эхилбэбди.   

Энэ жэлэй эзэн – уһан хара Бар жэл. Хүсэ шадал, эрмэлзэл түхөөһэн жэлдэ  Буряад оронойнгоо 100 жэлэй ойн баяр угталгада бэлдэлгэ эхилхэбди.

Буряадай соёлшод, тамиршад Россиин болон Уласхоорондын хэмжээнэй харалган, мүрысөөнүүдтэ амжалта туйлажа, Буряадайнгаа нэрэ холо ойгуур суурхуулна. Үнгэрэгшэ 2021 ондо дэлхэйн тэмсээнүүдтэ  шалгарһан һур харбаашадаараа , барилдаашадаараа омогорхонобди. Михаил Асташовой илалта манай зүрхэ сэдьхэл хүдэлгөө. 

 Гүрэн дотор түрүүшын дулаан лукодром Улаан-Үдэдэ баригдажа, манай харбаашад амжалтануудые туйлажа эхилээ. Олимпиин наадануудта шэлэн абалгын Россиин хоёр чемпионат Буряадтаа угтан абаабди. Сүлөөтэ барилдаагаар дэлхэйн чемпионадай хүрэл медаль манай тамиршадай амжалтануудта нэмэгдээ.

 Заншалта ёһоор шэнэ жэлээ Федерациин Зүблөөндэ Буряад Уласай үдэрнүүдээр эхилээбди. Бидэ аргагүй ехэ проектнуудые бэелүүлжэ эхилхэмнай. Тодорхойлбол, «Байгал"театрай байшан ба Үндэһэтэнэй музейн барилганууд эхилхэ. Үшөө тиихэдэ тамирай тулалдаануудай түб баригдажа байна.  Буряад Уластамнай  Россиин Юрэнхылэгшын май һарын зарлигаар үндэһэтэнэй проектнууд бэелүүлэгдэнэ.  

 Сагаалган - сагаан сэдьхэлэй, һайхан һанаанай, гэр бүлын һайндэр.. Ёһо заншалаа мартангуй,  аха зоноо хүндэлжэ, энэ дэлхэй дээрэ тохёолдоһон хүшэр сагта эгээл хайратай, дүтын зонтоео эбтэй эетэй байя.

Сагаан һарын үе баярай оршон байдалда үнгэрэг! Золтой, жаргалтай, буян хэшэгтэй ябагты!

 

Мүнхэ наһаар,

Мүнгэн һараар,

Сагаан хэшэгээр,

Сагаалганаар!

 Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа