Засаг түрэ 3 feb 2022 438

Амаршалга

Хүндэтэ нютагаархид!

Зүүн зүгэй литээр Шэнэ жэлнай морилбо – Сагаалгамнай мандаба. Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадуудай үмэнэһөө энэ ехэ баяраар амаршалнаб!  

Сэдьхэлээ сэлмээн сэбэрлэхэ, буянта хэрэг үйлэдэхэ сагнай тулажа ерээ. Шэнэ һарын нэгэндэ буддын шажанай бүхы дасан болон дугангуудта хуралнууд хурагдажа, хамаг амитанай түлөө зальбаран мүргэнэбди.Тиихэдээ эхилһэн хэрэгэйнгээ урагшатай байхые, түрэлхидтөө болон дүтын зондоо аза жаргал, элүүр энхые гуйнабди. Хэзэдээшье сэнгээ алдахагүй нангин ойлгосонууд –  һайхан сэдьхэл, хайра дуран, үнэн хэрэг улад зоной зүрхэ сэдьхэлдэ һуурияа эзэлжэ, һайн тээшэнь залан хүтэлхэ гэжэ этигэнэбди.           

Арадай энэ һайндэр урданай заншалтай. Аха захатанаа хүндэлхэ, түрэл гаралтаяа эбтэй эетэй байха гэхэ мэтые буряад арад сахиһаар.

Хүндэ саг тохёолдобошье, эб хамта урагшаа тэгүүлнэбди. Бэрхэшээлтэ байдалда ороһон зондо, наһатайшуулда, олон үри хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдтэ Буряадай ажаһуугшад туһа хүргэнэ.

Сагаан һанаатай ябахадамнай, муу юумэн халдахагүй, найдалнай бүхэхэгүй. Сагаалганай үедэ түрэлхидөөрөө уулзажа, сэдьхэлээ амаруулхабди, зориг тэнхээтэй болохобди.   

Хүндэтэ нютагаархид! Элүүр энхые, аза жаргал, амгалан байдал хүсэнэб!

Хүндэтэ нютагаархид! Сагаалганай hайн заншалнуудые – аха зониие хүндэлхэ, байдалаа, сэдьхэлээ арюудхаха - хүн бухэн сахин, үеhөө үедэ дамжуулха хэрэгтэй.

Ажал хэрэгтнай бүтэсэтэй, ури хүүгэд урагшатай, элүүр энхэ, амгалан тайбан ажаhуухатнай болтогой!  Сагаан hараар, Сагаалганаар!

 

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ                    В.А. Павлов