Засаг түрэ 3 feb 2022 590

Үрэ дүнтэй үдэрнүүд

Буряад Уласай үдэрнүүд Москвада үнгэрбэ. Федерациин Зүблэлэй хэдэн танхимууд соо 3 үдэрэй туршада Буряад Уласай онсо бэрхэшээлнүүд зүбшэн хэлсэгдэжэ байгаа. Бүхы һалбаринуудта шиидхэгдээгүй асуудалнууд олон.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Элүүрые хамгаалгын һалбарида хүдөө нютагуудаар эмнэлгын ФАП-ууд баригдана, теэд тэндэнь ажаллаха мэргэжэлтэд олдоногүй. Уласай һанһаа урмашуулгын мүнгэн үгтэнэ, теэд тэрэнь һонирхол татанагүй. Алексей Цыденов энэ асуудалаар сенаторнуудта хандаба. Хуулиин ёһоор, мэргэжэлтэн табан жэл соо ажаллаһанай удаа регионой мүнгэ абаха аргатай. Харин ажаллажа эхилһэн үдэрһөө тэрэ мүнгэ абадаг болоо һаань, һайн байха һэн гэжэ тэмдэглээ. Тэрэ дурадхалынь дэмжэгдээ. Буряадай түлөөлэгшэд соёлой, болбосоролой, тамирай, хүдөөгэй болон коммунальна ажахын талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэй гэжэ сенаторнуудта ойлгуулхые оролдоо. Буряадта дунда мэргэжэлэй һуралсал хүгжөөхэ үүсхэлые сенаторнууд дэмжэбэ. Сенаторнуудай хэлэһээр, үндэһэтэнэй программануудай бэелүүлгэдэ тэдэ онсо анхаралаа табидаг байна. Энээн тухай эрдэмэй болон болбосоролой хорооной суглаан дээрэ хэлэгдээ.

Гадна Буряадта дунда мэргэжэлэй хорин һургуули заһабарилха, гурбан нэмэлтэ һуралсалай байшангуудые, хорин шэнэ сэсэрлигүүдые бариха асуудалнуудые Дээдэ палатын гэшүүд дэмжээ. Уласай Үндэһэтэнэй музей, Хяагта хотодо соёлой байшан бариха талаар асуудалнууд шиидхэгдээ. Тиихэдэ Уласай хатарай училищиин байшаниие заһабарилгада, соёлой «Кристалл» болон социальна удхатай бусад байшангуудай һэльбэн шэнэлэлгэдэ Россиин Засагай газар туһа хүргэхэ болоо. Шажан мүргэлэй ехэ нангин баялиг болохо Анаа дасанай хүгжэлтэдэ гүрэнэй программын ашаар мүнгэ һомолхо тухай хэлсээ. Үхибүүдэй зунай амаралта тухай баһал хэлсэгдээ. Байгалай хажууда Артек шэнги лагерь барижа, жэлэй турша соо багашуулые угтан абаха тухай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов дурадхал оруулһан байна. Тэрэнэй һанамжаар, лагерь жэлэй туршада дүрбэ мянган багашуулые амаруулха шадалтай байха. Энэ хэрэгтэ 1 миллиард түхэриг хэрэгтэй. Теэд тэрэнэй хажуугаар Улас доторнай үхибүүдэй амарха лагерьнууд булта хуушараа - Совет үедэ булта баригдаһан гээшэ. Энэ асуудалда анхаралаа табиха хэрэгтэй гэжэ Хуралай Түрүүлэгшэ хэлээ. Буряад орондомнай хүхэ түлишэ оруулагдаха гү? Энэ асуудал олоной һанаа зобооно.

Шулуун нүүрһээр, түлеэгээр түлиһэнһээ боложо, Улаан-Үдын агаар муухай, хорото утаанһаа олон хүн үбдэнэ. Хүхэ түлишын сэн оло дахин ургаа, тиимэһээ зон котельнинүүдээ түлегээр, нүүрһээр түлинэ. Үнэгүй болоно ха юм. Сенатор Татьяна Гигелиин хэлэһээр, Буряад Уласай ударидагшад хүдөө ажахыда анхаралаа хандуулжа, өөрын газар дээрэ ургуулһан эдеэгээр арад зоноо хангаха гэжэ оролдожо байһаниинь ехэ бахархамаар байна. Огородой эдеэ ургуулаад, тэрэнээ хадагалха газаргүй дээрэһээ 60 мянган тонно хүрэтэр багтаамжатай тусхай байра бариха хэрэгтэ туһалыт гэжэ тэдэ хандаһан байна. Юрэдөө гурбан үдэрэй туршада ехэхэн ажал хэгдээ гэжэ хэлэмээр байна.

Ямар һалбаринуудта туһаламжа хэрэгтэйб гэжэ элирээ. Саашань саарһа дансаяа бэлдээд, Засагай газарта оруулжа, хуулиин ёһоор федеральна һанһаа мүнгэ эрижэ бэелүүлхэ хэрэгтэй. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Москва ошоходоо, Буряадтаа хэрэгтэй мүнгэ оруулха талаар ажал ябуулжал байдаг. Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Алексей Чекунковэй хэлэһээр, Буряад Улас Ази руу үүдэн болоно. “Би тиишээ ошохо ехэ дуратайб”,- гэжэ Алексей Чекунков хэлээ. Буряадтамнай олон һалбаринуудта мүнгэн дуталдана. Энэ ушараар тэдэнэй хүгжэлтэдэ һаад ушаруулагдана.

 “Табигдаһан асуудалнууд заатагүй шиидхэгдэхэ ёһотой”,- гэжэ Буряадһаа сенатор Александр Варфоломеев хэлэбэ.

 Һүүлшын үдэртэ Россиин сенаторнуудай түрүүлэгшэ Валентина Матвиенко Буряадай түлөөлэгшэдые угтан абажа, мэдүүлгэнүүдыень дэмжээ. Тиихэдэ Буряад Улас 100 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэхэеэ байна. Энэ хэмжээ ябуулгада мүнгэн үлүү болохогүй, ниислэл хотын, аймагуудай шарай шэнэлхэ хэрэгтэй гэжэ Валентина Матвиенко онсолоо.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа