Засаг түрэ 9 feb 2022 452

Даабари үгтэбэ

Эдэ үдэрнүүдтэ Алексей Цыденов сайд Галсан Дареевтэй хүдөө ажахын техникэ суглуулан бүридхэдэг ба хэрэгсэлнүүдыень гаргадаг «Трактор 03» компани хүрөө. Үйлэдбэриин хүтэлбэрилэгшэ томо тармуурнуудые, роторно косилкануудые болон бэшэшье хэрэгсэлнүүдые суглуулан бүридхэлгые харуулаа.

© фото: pixabay.com

Компани 2 жэлэй саана тармуурнуудые суглуулжа эхилээ һэн. Минсельхозой, Минпромой ба Региональна хүгжэлтын жасын дэмжэлгээр хэдэн янзын ондоо хэрэгсэлнүүдые мүнөө гаргадаг болонхой. Саашадаа эндэ роторно косилкануудые болоод «Беларусь» тракторнуудые суглуулжа эхилхэ юм.  Үйлэдбэриин захирал Владимир Колесовой хэлэһээр, Буряадай хүдөө ажахын эдеэ хоол үйлэдбэрилэгшэдтэ суглуулан бүридхэгдэһэн техникэ худалдан абахадань, гаршануудайнь зарим хубиие хүсэлдүүлхэ туһаламжа хэрэгтэй. Тиин субсидировани ехэ болгохо дурадхалтайгаар тэрэ Буряадай Толгойлогшодо хандаа. Энэ ушараар Буряадай Толгойлогшо хүдөө ажахын техникэ худалдан абаха субсиди ехэ болгохо тухай даабари Буряад Уласай Хүдөө ажахын ба хүнэһэ хоолой яаманда үгэбэ.

- Хэдэн арганууд бии, бидэ энэ асуудал харахабди, - гэжэ хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев тэмдэглээ. 

Үйлэдбэри өөрынгөө эд хэрэгсэлнүүдые ганса Буряад орондо бэшэ,  мүн баһа Үбэр Байгалай хизаарта болон Эрхүү можодо худалдахаар түсэблэнэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: pixabay.com