Засаг түрэ 9 feb 2022 406

Түсэблэлгын зүблөөнһөө

2021-2022 онуудай дулаа суулгын хаһые һаадгүй үнгэргэхэ, хүдөө нютагуудые комплексноор хүгжөөхэ талаар асуудалнууд Буряад Уласай Засагай газарай түсэблэлгын зүблөөн дээрэ харагдаба. Гадна үндэһэн түлэбүүдэй бэелүүлгэ тухай хөөрэлдөөн болоо.

© фото: pixabay.com

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов дулаасуулгын хаһын асуудалнуудта онсо анхарал хандуулжа байха шухала гэжэ тэмдэглээ.

 - Барилгын яаманай, ГО ба ЧС-эй хүтэлбэриие аймагуудһаа дохёогой ерэхэтэй сасуу, онсо даабари хүлеэжэ байнгүй, өөһэдөө түргэн шиидхэбэри абажа байгты гэжэ хэлэхэ байнаб. Дулаасуулгын системэ хүргэжэ болохогүй, нэгэ хүргэбэл – саг үргэлжэ дулаагаа табижал байхат. Дулаанай саг ойртоошье һаа, үшөөл хүйтэн байна. Зайн галай унтархада, ажаһуугшад дулаасаха аргаяа бэдэрхэ. Тиимэһээ дулаасуулгын пушкануудаар хангалга тухай элидхэл хүлеэхэб, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

 Үндэһэн түлэбүүдые бэелүүлгын түсэбүүд хэр саг соогоо дүүргэгдэнэ гээшэб. Бүхы яамануудай мэргэжэлтэд энэ асуудалаар тоособо. Алексей Цыденов үндэһэн түлэбүүдые бэелүүлгын ажалнууд һаатана гэжэ тэмдэглэбэ. Зарим муниципальна байгуулалтануудые болон яамануудые ажалаа муугаар эмхидхэһэндэнь зэмэлжэ, ажалаа түргэдхэхыень уряалаа. Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова «Эмшэдтэ - 100 гэр» гэһэн түлэбэй бэелүүлгэ тухай элидхэл хэбэ. «Единая Россия» намай үүсхэһэн энэ түлэб эмшэдтэ гэр байрынгаа асуудалнуудые шиидхэхэдэнь туһална: врач ипотекээр гэр байра абана, харин түлбэрииень республиканска һан жасаһаа хүсэлдүүлжэ түлэнэ. Мүнөөдэрэй байдалаар 27 эмшэд ипотечнэ урьһаламжаар гэр байратай болоо, үшөө 63 эмшэд ипотекэ абаха болоод, тааруу гэр бэдэржэ байна. Энэ түлэбтэ хабаадаха шэнэ мэдүүлгэнүүдые яаман бүридхэнэ.

 Буряад Уласай Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай сайд Галсан Дареев 2021 ондо гүрэнэй «Хүдөө нютагуудай нэгэдхэмэл хүгжэлтэ» түлэбэй хэр бэелүүлэгдэһэн тухай тоособо. Сайдай хэлэһээр, үнгэрэгшэ жэл гүрэнэй түлэб бэелүүлгэдэ һомологдоһон мүнгэн зөөри дууһан ашаглагдаа, түсэблэгдэһэн объектнүүдээр бүхы ажал хэрэгүүд саг соогоо дүүргэгдээ. Түлэбэй бэелүүлэгдэһэнэй ашаар республикын табан аймагта табан бүлэ гэр байраяа һайжаруулаа. Тамирай, үхибүүдэй наадаха 20 талмай байгуулагдаа. Дүтэлүүр-Утаата-Далахай гэһэн авто-унаагай харгы, Тарбагатай тосхондо поликлиникэ бариха болон Кабанск тосхондо 6,45 модо утатай уһаар хангаха соргонуудые татаха түлэбүүд бэелүүлэгдээ. Кабанскын аймагай Выдрино тосхондо эдиршүүлэй урлалай байшан, Захааминай аймагай Холтоһон тосхондо хүүгэдэй сэсэрлиг ба һургуули заһабарилагдаа. Захааминай аймагай болбосоролой болон соёлой хэрэглэмжэдэ зургаан автобус, мүн баһа фермернүүдэй ажахынуудые хангаха медицинскэ нүүдэл комплекс абтаа. Олониитын газарнуудые болбосон түхэлтэй болгохо талаар ажалнууд ябуулагдаа.

- Үдэр бүри ажалай хэмжээн ехэ боложол байна. 2023 ондо үшөө ехэ мүнгэн зөөриин хэрэгтэй болохые мэдүүлээбди. 13 муниципальна байгууламжаһаа бүхыдөө 4,6 млрд. түхэригтэ хүрэхэ 18 түлэб эльгээгдээ. Бүхы түлэбүүднай Россиин Хүдөө ажахын яаманда шэлэлгэ гаража шадахагүй гэжэ бидэ ойлгонобди. Тиигэбэшье олонхи түлэбүүдэй гарахын тула оролдохобди, - гэжэ Галсан Дареев нэмэжэ хэлээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: pixabay.com