Засаг түрэ 11 feb 2022 926

Аяншалагшадта баяртай үйлэ хэрэг

Байгал Далайгаар мүнөөнhөө бүхы жэлэй туршада аяншалгада гаража болохо. Агаарай дэрээр, ородоор хэлэбэл “воздушна подушкаар” ябадаг Россиин эгээн томо онгосо Буряад Улас руу ерэнхэй. Һонирхолтойнь гэхэдэ, тамардаг онгосо ямар сагта далай дээрэ тамарха аргатай

"Бирюса" гэhэн онгосо мүльhэн дээрэ, уhан соошье ябадаг. Энэ зүйл саhааршье, уhааршье, мүльhөөршье зөөлэнөөр hольжирдог, тиимэhээ хүн зон hанаагаа зобоонгүй, hайханаар амаржа,  гоё газарнуудые хараха аргатай. Тус онгосын эгээн түрүүшынхиеэ далай дээрэ гараха баяртай үйлэ хэрэгтэ Буряадай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо Иван Альхеев, аяншалгын сайд Алдар Доржиев болон бусад ноед һайд хабаадаа. Энэ онгосоор тамархадаа, аяншалагшад суута 20 гаран газарта хүрэхэ аргатай. Мүнөө жэл үбэлдөө 11, зундаа 15-дахин далай дээгүүр ябаха гээд түсэблэгдэнхэй. «Манай аяншалгада дуратай зомнай Байгал далайгаар ябажа, Ойхон хүрэжэ, Чивыркуйский залив, Усть-Баргажан ябажа, гайхалтай мэдээгүй газарые үзэхэ аргатай болобо” гээд Буряад Уласай аяншалгын сайд Алдар Доржиев хэлээ.

Үбэлэй сагта онгосо соо дулаан байна. Һуудаг газартаа телефоноо аhаажа, эдеэ хоол барижа боломоор.

Онгосын досоохинь самолёдто адлишаг: hуудаг газарай тэмдэгүүд, аюулгүй байдалай бүhэнүүд.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Эрдэни РАДНАЕВ