Засаг түрэ 16 feb 2022 559

Харилсаан үргэдхэгдэхэ

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Монгол оронтой харилсаагаа үргэдхэхэ талаар зүблөө үнгэргөө. Зүблөөндэ Засагай газарай гэшүүдтэй хамта Монголой Россотрудничествын (Улаан-Баатарай Оросой гэрэй) хүтэлбэрилэгшэ Амгалан Базархандаев хабаадаа. Олзын хэрэгэй, болбосоролой болон соёлой һалбаринуудаар харилсаха асуудалнууд эндэ хэлсэгдээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Монголдохи Россотрудничествын хүтэлбэрилэгшэ ерээдүйн харилсаануудай, монголнуудай һонирхол татаха шэглэлнүүд тухай хөөрэжэ үгөө. Тиин Монгол орон залуушуулаа Россиин дээдэ һургуулинуудта һурахыень эдэбхитэйгээр эльгээнэ. Буряадай вузуудта мүн баһа энэ шэглэлээр харилсаагаа үргэдхэхэ арга ехэ. Алексей Цыденов Буряадай Болбосоролой яаманда энэ талаар ажалаа эршэдүүлхэ даабари үгөө, тэрэ тоодо Буряадай һуралсалай эмхинүүдтэй танилсалгын зүйлнүүдые монгол хэлээр бэлдэхэ, дээдэ болон дунда мэргэжэлтэ һургуулиин түлөөлэгшэдые идхалга мэдээсэлгын ажалнуудые ябуулхыень Монголой аймагуудта эльгээхэ. Амгалан Базархандаевай хэлэһээр, монгол багшанар Буряад орондо мэргэжэлээ яһала һайнаар дээшэлүүлээ. Энэ хэмжээ ябуулга үргэлжэлүүлхэ гэжэ шиидхэгдээ. Мүн баһа эд бараагаараа һэлгэлдэхэ, экономическа үзэсхэлэнгүүдые дэлгэхэ талмайнуудые байгуулха гэһэн Монгол Уласай дурадхал Буряадай Толгойлогшо дэмжээ. Энэ ажал мүнөө ябуулагдажа эхилэнхэй, Монгол оронтой харилсадаг Буряадай компанинуудай реестр табигданхай. Хараалагдаһан түсэбүүдээрээ 56 компани өөһэдынгөө эд хэрэгсэлнүүдэй үзэсхэлэн Монголдо эмхидхэхэ юм. Байгша оной февралиин 19-дэ түрүүшын дүрбэн компани тиишэ ошохо гэжэ түсэблэгдэнхэй. Уулзалгын үедэ соёлой харилсаануудые үргэдхэхэ арганууд мүн хэлсэгдээ: уран һайханай коллективүүдэй гастрольнууд, кинофестивальнуудые болон үзэсхэлэнгүүдые, уулзалгануудые эмхидхэхэ юм.

 «Соведүүдэй талмай дээрэ заншалта хүгжэмэй «Монголой алтан хоолойнууд» гэһэн үдэшэ үнгэргэхые дурадханабди. Монголой Юрэнхылэгшын харгалзалга доро Буряадай уран зураашадай пленэр үнгэргэхэ байгаа», - гэжэ Россотрудничествын толгойлогшо Амгалан Базархандаев хэлэбэ.

Эдэ дурадхалнуудые хаража үзөөд, түлэб бэлдэхыень Соёлой яаманда даалгагдаа.

«Дүй дүршэлөөрөө болон эрдэм мэдэсээрээ хубаалдахаар, соёлой талаар харилсаагаа үргэдхэхөөр бидэ бэлэмди. Дүтын хүршэнэрбди, нэгэ үндэһэтэ арад, үнэн сэхэ нүхэд. Дурадхагдаһан бүхы шэглэлнүүдээр хүдэлхэбди», - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээд, эдэбхи үүсхэлэйнь түлөө Амгалан Базархандаевта баяр хүргөө.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа