Засаг түрэ 17 feb 2022 619

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүнөөдэр Баргажанай аймагта ажаллажа байна

Эгээл түрүүн Баргажанай Адаг тосхоной поликлиника хүрэжэ, ажалтайнь танилсаба.

© фото: Булат Бадмаев

- Эмнэлгын газарай байшан хуушараа. Хушалта, дулаасуулгын соргонуудhаа эхилээд бүхыдөө hэльбэн шэнэлэгдэхэ болоо. Энэ хэрэгтэ 60 гаран сая мүнгэн хэрэгтэй, - гэжэ аймагай больницын ахамад врач Баир Очиров дуулгаба.

Толгойлогшо, ноёд сайдууд Баргажанай аймагай олон нютагуудаар ябажа, ниитын эмхинүүдэй ажалтайнь танилсажа, хүн зонтой хөөрэлдэхэ түсэбтэй.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаев