Засаг түрэ 22 feb 2022 979

Оюутадые урмашуулна

Буряад орондо тусхай хэлсээгээр эмшэнэй мэргэжэлдэ һуража байһан оюутадые дэмжэхэ хэмжээнүүд абтанхай. 2022 оной сентябриин 1-һээ тэдээндэ һара бүри республиканска стипенди түлэгдэжэ байха.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Залуушуулай эмшэнэй мэргэжэл шэлэхыень урмашуулха иимэ даабари Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов үнгэрһэн жэлэй намар үгэһэн байна.

 

Мүнөөдэрэй талада тусхай хэлсээгээр 707 оюутад эмнэлгын дээдэ һургуулинуудта һурана. Тиин  медицинска ВУЗ-ай оюутадта, клиническа ординаторнуудта 3000 түхэриг, мэргэжэлтэ дунда һургуулиин оюутадта  1500 түхэриг түлэгдэхэ.

«2019 ондо тусхай хэлсээгээр һураха 63  һууринуудые байгуулаа һэмди. Һуралсалай энэ жэлдэ манай медколледжнуудта һураха һууринууд олошоруулагдаа. Тэрээнһээ гадуур, аха курснуудта түлбэритэйгөөр һурадаг оюутадай тусхай хэлсээгээр һуралсалаа үргэлжэлүүлхэ дуратай һаань, республиканска һан жасын зөөриһөө һуралсалынь түлэхэбди», - гэжэ эмшэнэй мэргэжэл шэлэхыень урмашуулха тухай Алексей Цыденов хөөрөө.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа