Засаг түрэ 9 mar 2022 752

Олзо оршо багатай гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ

Олзо оршо багатай гэр бүлэнүүдтэ үндыжэ байһан 8-һаа 16 хүрэтэр наһатай хүүгэдтэ гүрэнэй талаһаа мүнгэн туһаламжа үзүүлэгдэдэг болохонь

  • Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар энэ хэрэгтэ 455 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ, - гэжэ Ород Уласай мүнгэн һангай сайд Антон Силуанов дуулгана.

Ажамидарал хангаха мүнгэнэй доодо хэмжээнһээ бага олзо оршотой гэр бүлэнүүдтэ тус туһаламжа үзүүлэгдэхэ юм. Арад зоной ажамидарал хангаха мүнгэнэй доодо хэмжээнэй хахадынь түлэгдэхэ. Тэрэнь дунда зэргэ 6150 түхэриг болоно. Хэрбэеэ энэ мүнгэн туһаламжа ажамидарал хангаха мүнгэнэй доодо хэмжээнһээ бага байбалнь, тэрэнэй 75 % үгтэхэ. Харин тэрэнэйшье удаа ажамидарха мүнгэнэй доодо хэмжээндэ хүрөөгүй һаань, 100 % түлэгдэхэ. Тэрэниие тоолохонь угаа бэлэн юм. Нэгэ гэр бүлын һарын олзо оршо тэрэнэй гэшүүдтэ хубаагдаха болоно. Тиихэдэнь нэгэ хүнэй ажамидарха мүнгэнэй хэмжээн гараад ерэхэ.

  • Шэнээр зохёогдоһон туһаламжа хүүгэдые үндылгэжэ байһан 5 сая гэр бүлэнүүдтэ хүртэхэ. Энэ түсэл апрелиин 1-һээ хүдэлжэ эхилхэ, харин ажаһуугшад мэдүүлгэнүүдые майн 1-һээ ниитын албанда бариха болоно. Тиихэдээ мэдүүлгэ баригшад майн һүүлээр нэгэ доро 2 һарын мүнгэн туһаламжа абаха, - гэжэ Ород Уласай ажалай ба ниигэмэй хамгаалгын сайд Антон Котяков хэлэнэ.   

Гүрэнэй туһаламжа абагшад заатагүй МИР гэһэн картатай байха ёһотой.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com [68509]