Засаг түрэ 16 mar 2022 691

Гүрэнэй туһаламжа үзүүлэгдэхэ

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэнгүүдые тогтонижоруулха болон олзын хэрэг дэмжэхэ талаар штабай ээлжээтэ зүблөө үнгэргөө. Эндэ уласай үйлэдбэринүүдые, бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэгшэдые дэмжэхэ нэмэлтэ хэмжээ ябуулганууд абтаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Олзын хэрэг дэмжэлгэ

 - Мүнөө гүрэнэй Юрэнхылэгшын дэмжэлгээр бага болон дунда хэмжээнэй олзын хэрэгэй үйлэдбэринүүдтэ хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа үгтэнэ. Банкнууд Засагай газарай болон өөһэдынгөө түлэбүүдээр урьһаламжын һара бүриин түлбэринүүдые 6 һараар хойшолуулаа. Урьһаламжын мүнгэеэ түлэхэ аргагүй болоһон үйлэдбэринүүдшье, эмхи зургаануудшье сэхэ банкда хандажа, забһар абаха аргатай, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Хүдөө ажахы түрүү зэргэдэ

 Хабарай газар элдүүрилгын ба тарилгын ажалнуудые үнгэргэлгэдэ Россельхозбанк ба Сбербанк Буряадай хүдөө ажахын эдеэ хоол үйлэдбэрилэгшэдтэ тоһо түлишэ абахыень жэлэй 5% түрэсэтэйгөөр мүнгэ урьһаламжалха.

- Тарилгын бүхы ажалнууд манда мүнгэ сангаар хангагдаха, - гэжэ республикын толгойлогшо онсо тэмдэглээ.

Үрэһөөр ба үтэгжүүлгээр хүсэд дүүрэнээр хангагдаха гэжэ Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев найдуулаа.

- Байгша ондо бидэ хүдөө ажахын ургамалай талмай 2,6 % дээшэлүүлхэбди, 116,1 мянган гектарһаа 119,1 мянган га хүрэтэр үргэдхэхэ гэжэ түсэблэнэбди. Республика таряанай үрэһөөр хүсэд хангагданхай. Газарай эдеэнэй ба хартаабхын үрэһэн хүдөө ажахын эмхинүүдтэ болон КФХ-нуудта баһал хадагалагданхай, - гэжэ тэрэ дуулгаа.

 Ипотечнэ урьһаламжа

Ипотечнэ урьһаламжануудаар урид абтаһан шиидхэбэринүүд ондоо болохогүй. Мартын 25 болотор мэдүүлгэ үгэһэн аад, гэр байра худалдажа абаагүй хүнүүд урид байһан эрилтээр абаха аргатай гэжэ «Сбербанк» ПАО-гой Буряадай таһагай эрхилэгшэ Денис Лепчугов оперативна штабай зүблөөндэ баталаа. Түрэсэнүүд (проценты) ипотекын үгтэхэ бүхы болзор соо хубилхагүй.

Эдеэ хоолой сэнгүүд

Буряад орондо мүнөөдэрэй талада зарим эдеэ хоолой сэнгүүд эрид дээшэлээ гэжэ харагдана. Сэнгүүдые худалдаа наймаанай газарнуудта тогтонижоруулха талаар федеральна хэмжээндэ тодорхой шиидхэбэринүүд абтаа. Тиигэжэ саахарай, ургамалай тоһоной болон бэшэшье гол шухала эдеэ хоолнуудай сэнгүүд федеральна ба республиканска хэмжээндэ хинагдажа байха.

- Тэндэ асуудалнууд олон, тэрэ тоодо логистикаар асуудалнууд бии болоно, худалдаа наймаанай газарнуудтайшье, үйлэдбэринүүдтэйшье, Федеральна монополидо эсэргүү албантайшье, Россиин Промышленностиин ба худалдаа наймаанай яамантай, Россиин Хүдөө ажахын яамантай саг үргэлжэ холбоотойбди. Сэнгүүдые тогтоохо бүхы арга боломжонуудые хэрэглэнэбди, бүхы шэглэлнүүдээр ажалланабди, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

Буряад орондо мүн баһа өөһэдынгөө хүдөө ажахын эд бараа, эдеэ хоол үйлэдбэрилэгшэдые дэмжэхэ нэмэлтэ хэмжээнүүд абтаха, республикада газарай эдеэнүүдые хадагалха байрануудые бариха түлэб зохёогдонхой. Тепличнэ комплексшье бариха түлэб дэмжэгдээд, бэелүүлэгдэжэ эхилээ.

- Хүдөө ажахы, бага ба дунда олзын хэрэг дэмжэлгэдэ бидэ нэмэлтэ мүнгэ һомолообди, үгтэһэн мүнгэ зөөриин гаргашалагдахада, үшөө нэмэхээр бэлэмди. Бүхыдөө федеральнашье, региональнашье хэмжээндэ дэмжэлгын хэмжээнүүд абтана, хүндэ шатануудые ехэ гээлтэ хороолтогүйгөөр дабахабди гэжэ һананаб, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Үндэһэн түлэбүүдээр 2022 ондо хараалагдаһан бүхы барилганууд бэелүүлэгдэнэ гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ. Һургуулинуудай, соёлой объектнүүдэй барилганууд үргэлжэлһөөр. Элүүрые хамгаалгын шугамаар системые шэнэлэлгын бүхы түлэбүүд - энэ аймагуудай больницануудые һэльбэн шэнэлэлгэ, ФАП-уудые, амбулаторинуудые барилга мүн лэ үргэлжэлүүлэгдэнэ. Харгынуудшье хараалагдаһан хэмжээндээ баригдаһаар.

 - Манда барилгын компанинуудта, барилгын хэрэгсэлнүүдые үйлэдбэрилдэг компанинуудта захил ехэ. Тиимэһээ ажаллажал байнабди, бүхы түсэбүүдээ бэелүүлхэ - манай зорилго. Табан жэл соо 18 һургуули баригдаа, байгша ондо бидэ үшөө 17 һургуули бариха ёһотойбди гэжэ тэмдэглэнэб. Тиимэһээ ажал гээшэ ехэ, бултанда хүртэхэ, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо онсолон тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа