Засаг түрэ 23 mar 2022 1172

Үйлэдбэри хүгжэбэл урагшалхабди

«Байкальский текстильный комбинат» гэһэн эмхи үйлэдбэриингээ хэмжээ дээшүүлхэ зорилготой.

Тэрэ Сибириин болон Алас Дурнын тойрогто нооһо ээрэжэ, бүд нэхэдэг ори ганса эмхи болоно.

  • Бидэ өөрын эд хэрэглэнэбди, уласайнгаа ажаһуугшадые элдэб бүдөөр хангаха аргатайбди. Байгша ондо хониной нооһо ехээр худалдан абажа нөөсэлхэбди. Хэрэгтэй бүхы оньһон түхеэрэлгэнүүд манай үйлэдбэридэ тодхогдонхой, - гэжэ тус эмхиин гүйсэдхэхы захирал Алексей Спиридонов дуулгана.  

Энэ эмхи 2021 ондо ажалаа ябуулжа эхилһэн юм. Мүнөө болоходо, нооһо болбосоруулжа, яһала олон юумэ гаргадаг болонхой.

  • Оршон сагай эрхэ байдалда тус эмхиин гаргадаг бүтээлнүүд манай гүрэн дотор тон хэрэгтэй боложо магадгүй. Тиимэһээ үйлэдбэриингээ хэмжээ дээшэлүүлхэ гэһэниинь тон зүб бшуу, - гэжэ Буряад Уласай үйлэдбэриин ба худалдаа наймаанай сайдай уялга дүүргэгшэ Алексей Оловянников хэлэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru