Засаг түрэ 30 mar 2022 1103

​Хизаарлалтанууд болюулагдаба

Эдэ һэлгэлтэнүүд үхибүүдтэ, залуушуулда хабаатай. Тиин Буряадай Роспотреб-хиналтын хүтэлбэрилэгшэ Сергей Ханхареевэй мэдүүлһээр, зунай лагерьнуудта, һургуулинуудта хизаарлалтанууд болюулагдахань. Һаяын сагуудта олон үхибүүдэй хабаадалгатай хэмжээ ябуулгануудые сэбэр агаарта үнгэргэхэдэ болохо. Хүүгэдэй амаралгын болон элүүржүүлгын газарнууд урданайнгаа хэбээр ажаллажа эхилхэ. Гэхэтэй хамта лагерьта хүдэлхэ мэргэжэлтэдтэ заабол шалгалта гараха эрилтэ табигдана. Үбшэнһөө һэргылэмжын хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлхэ, тэрэ тоодо агаар сэбэрлэхэ, гараа угааха, таһалгануудые һалхидуулха гэхэ мэтэ эрилтэнүүд жэншэдгүй сахигдаха юм.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА