Засаг түрэ 6 apr 2022 877

Һонирхолтой хөөрэлдөөн

Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Буряад Уласай Толгойлогшын ба Засагай газарай Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов экономикын ба эрхилэлгын дээдэ һургуулиин оюутадтай уулзаа. Тушаалта нюур  дүй дүршэлтэеэ  хубаалдахаһаа гадна,  ажалда орохо болон тушаалдаа дээшээ дэбжэхэ арганууд тухай оюутадта хөөрэжэ үгэбэ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Буряадай багшанарай дээдэ һургуулитай бидэ нягта холбоотойгоор хүдэлдэгбди. Манай  мэргэжэлтэдэй ехэнхинь танай һургуули дүүргэһэн юм. Бидэ хамтын олон түлэбүүдые бэелүүлнэбди. Маанадай эгээл ехэ  туйлалтануудай нэгэн –«Муниципальна хүтэлбэреэр эрхим түсэл» гэжэ федеральна урилдаанда илалта. Таанадайл туһаламжаар энэ амжалта туйлаабди, - гэжэ Баир Цыренов тэмдэглээ.

Буряадай Толгойлогшын Захиргаанда хүдэлхэеэ хайшан гээд орожо болохоб, гүрэнэй албанда ажаллахын тула ямар шалгалта гарадаг бэ, дээшээ дэбжэхэ ямар арганууд байхаб - эдэ асуудалнуудаар   оюутад һонирхоо.

- Бидэ тусхай шэглэлээр һургаха хэлсээнүүдые баталхыень нютагуудай, аймагуудай захиргаануудта дурадханабди. Тиигэжэ мэргэжэлтэдээр хангаха асуудал шиидхэгдэхэ. Энэ захил хадаа хэрэгтэй мэргэжэлтэдые бэлдэхэ арга болоно ха юм. Энэ уулзалга дээрэ хэлэгдэһэн һайн дурадхал тэмдэглэнэб – энэ хадаа гэгээрүүлгын элидхэлнүүдые эмхидхэлгэ. Бидэ энэ дурадхал хараадаа абахабди. Мүнөө сагай уласхоорондын экономическа байдалда  тон хэрэгтэй болохо. Бултанай мэдэһээр, ажабайдал хубилжа байна, - гэжэ Баир Цыренов хэлээ.

Уулзалгада Россиин,  дэлхэй дээрэхи экономическа болон геополитическэ байдал тухай һонирхолтой  хөөрэлдөөн болоо гээд тэмдэглэмээр.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа