Засаг түрэ 20 apr 2022 789

Хүдөө ажахы хүгжэхэнь гү?

Хүдөө үйлэдбэриин эмхинүүдтэ гүрэн түрын талаһаа 900 сая түхэриг туһаламжа үзүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэхэ хуралдаанай үедэ дуулгаба.

  • Хүдөө ажахын һалбарида ажалладаг үйлэдбэри заатагүй дэмжэхэбди. Үйлэдбэрилхэһөө гадна тэрэнээ һайнаар хадагалжа шадаха ёһотойбди. Хадагаламжын газарнуудай үгы дээрэһээ эдеэ хоол ондоо можо нютаг абаашагдана. Ургуулһанаа удаан сагта хадагалха газарнуудые шэнээр бариха түсэбтэй байнабди.

Буряад орондо ургуулһан овощ хэзээдэшье ажаһуугшадаа дүүрэн хангадаггүй. 60 хубинь ондоо можо нютагуудһаа оруулагдадаг юм. Халдабарита үбшэнэй һүжэрхын урда  хүршэ Хитад гүрэнһөө овощ ехээр асарагдадаг байгаа. Харин мүнөө өөһэдыгөө хангаха тухай шиидхэбэри абаһамнай тон зүб даа. 

  • Үгэрсэ, помидор, капуста гэхэ мэтэ ургамалнуудаа ехээр тарижа эхилхэ ёһотойбди. Гусиноозёрскын теплицэнүүдые одоошье хүсэндэнь оруулха саг ерээ. Үгөөрөө тэрэнээ ябуулаад, үнэн дээрээ тэндэһээ монсогоршье үгэрсэ эдеэгүйбди. Тиигэбэшье тэрэ ажалаа орхиногүйбди, энэ жэлдэ барилгын ажал одоошье эхилхэ бэзэ гэжэ найданабди. Ерэхэ жэлдэ тэндэһээ түрүүшын ургаса хуряажа абахаяа оролдохобди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ