Засаг түрэ 27 apr 2022 632

​Халяар суглуулха газарнууд заагдаа

Халяар суглуулха газарнууд заагдаа

Захааминай аймагай эрхэтэд хэзээ, хаана халяар суглуулхаб гэжэ һаяхана мэдэжэ абаһан байна.

 

Ой модон соо түймэрэй талаар онсо байдал тогтоод байбашье, Захааминай аймагай захиргаан эндэхи ой модоной ажахынуудтай хамта хүдэлжэ, тусхай газарнуудые нэрлэбэ. Шалтагааниинь ойлгостой. Юуб гэхэдэ, халяар хадаа захааминаархинай эгээл дуратай эдеэ хоол болоно ха юм.

Баянгол, Сахир, Сагаан Морин, Шара Азарга, Мылэ һууринуудай, Закаменск хотын дүтэхэнэ оршодог ой модон соо ажаһуугшад халяар суглуулха эрхэтэй. Өөртөө хэрэглэхын тула 50 килограммһаа 300 килограмм хүрэтэр нэгэ хүн ой модоной баялиг суглуулха аргатай.

- 2022 ондо Захааминай аймагай ой модоной дэбисхэр дээрэ гурбан түймэр унтараагдаад байна. Тэдэниие хүн зон өөһэдөө табяа гээд хэлэлтэй. Тиимэһээ халяар суглуулха газарнуудта түймэр һүжэрбэл, тэрэ газарнуудые хаахабди, - гэжэ аймагай захиргаанай мэргэжэлтэд мэдүүлнэ.

Удангүй жэмэс, һамар, һархяаг суглуулха газарнууд элирүүлэгдэхэ.

Захааминай аймагай захиргаанай сайтһаа

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ