Засаг түрэ 4 may 2022 693

​Үгэ таагыт!

Тэрэ урилдаанда хэншье хабаадаха аргатай. Майн 1-һээ майн 8 болотор үглөөнэй 9.00 сагһаа 21.00 болотор «Горсовет Улан-Удэ» гэһэн Тelegram дотор алибаа ҮЗЭГ харуулһан толилолго 9 минутын туршада байха. Эды богони сагай туршада тэрээниие хуулан абаад хадагалха хэрэгтэй. Тиигэжэ 8 үдэрэй туршада 8 үзэг сугларха юм. Тэрэ үзэгүүдһээ нэгэ үгэ бүридхэгдэхэ юм. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаатай тэрэ үгэеэ видеогоор буулгаад, социальна сүлжээндэ нюур-хуудаһандаа ниитэлүүлхэ хэрэгтэй. [email protected] гэһэн хаягаар хуулаһан найман үзэгөө, видео-буулгабарияа эльгээһэн түрүүшын 3 хүн бэлэгтэ хүртэхэ юм. Түрүүшын һуури эзэлэгшэдэ 9 мянган түхэриг, хоёрдохидо – 5 мянган түхэриг, 3-дахи һуури абагшада 3 мянган түхэриг үгтэхэ.  

«Буряад үнэн» мэдээсэлэй албан