Засаг түрэ 4 may 2022 651

​Хотын зүблэлэй ээлжээтэ сесси

Сессиин үедэ депутадууд 10 асуудал хараалаа. Тэдэнь урид хороонууд соо зүбшэгдэһэн байгаа. 

Сессиин эхиндэ Улаан-Үдын мэр Игорь Шутенков Россиин хуули зохёогшодой һайндэрөөр депутадуудые амаршалаа.  

Тэрэшэлэн һунгамалнууд 2021 оной бюджет гүйсэдхэлгэ баталаа. Хотын гурбан газарта хотын генеральна түсэбтэ хубилалтануудые оруулаа.

Хотые болбосон түхэлтэй болгохо дүримдөө 35 хубилалта оруулагдаа. Хотын ажаһуугшад гэрэйнгээ дэргэдэхи киоскнуудай ажал хорихо эрхэгүй болоо. Газар дорохи паркинг гэжэ ойлгосо хуулитаар зүбшөөгдэбэ. Тэрэ паркингын эзэд дээрэнь байгуулагдаһан үхибүүдэй наадаха талмайнуудай түлөө харюусалга даажа абана.   

Үшөө тиихэдэ һунгагшадай захяануудай тобьёгто хубилалтанууд оруулагдаа. “Депутат бүхэн өөрынгөө тойрогто хубилалта оруулна. Мүнгэн дуталдана гү, али захяа гүйсэдхэхэ арга боломжо үгы байна. Тиихэдэнь тэрэнээ һэлгэхэ, али бүридхэлһөө абаха болонобди. Энэ асуудал зүблөөн дээрэ зүбшэгдэжэ байха”, - гээд, Зүблэлэй Түрүүлэгшын уялгануудые гүйсэдхэгшэ Анатолий Белоусов тэмдэглээ.

 “Буряад үнэн” мэдээсэлэй албан