Засаг түрэ 10 may 2022 635

Һургуулиин барилга хиналта доро

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Кабанскын аймагай Клюевка нютагта шэнэ һургуулиин байшанай баригдажа байһые шалгаба.

Шэнэ һуургуули байгша оной сентябриин нэгэндэ һурагшадые угтажа абаха ёһотой. Тиимын тула барилгын бүхы ажал болзортоо дүүргэгдэхэнь шухала гээд, -  Алексей Цыденов тэмдэглээ.
Барилга хэжэ байһан эмхин тогтоогдоһон болзортоо ажалаа үрдингүй байһанаа, мүнөө ехэ эршэмтэйгээр хүдэлнэ. Һургуулиие шэнэ хэрэгсэл, түхеэрэлгэнүүдээр хангаха эмхин бүхы уялгануудаа саг соонь дүүргэбэ. Барилгын дүүргэгдэхэдэ тэрэнь таһагуудтаа табигдахаар бэлэн. Алексей Цыденов нютагай зондо барилгын ябадалые хаража, шалгажа байха хэрэгтэй, - гэһэн дурадхал оруулба. Һурагшадай түрэлхидэй, багшанарай «арадай хиналта» бодото дээрэнь ябуулбал, ажал түргэдэхэ болоно.   

Фото: egov-buryatia.ru/