Засаг түрэ 11 may 2022 529

Монгол Ороной түлөөлэгшэд Буряадта


Монголой Сэлэнгын аймагай губернатор Нацагдоржийн Лхагвадорж болон олон түлөөлэгшэдһөө бүридэһэн делегаци албанайнгаа хэрэгээр Буряад Орон ерээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов айлшадые угтажа, хэдэн уулзалганууд болобо. Гол хэрэгынь гэхэдэ, хүршэ ороной айлшад Агууехэ Илалтын Парадта хабаадахаяа ерэһэн байна. Гадна айлшад Улаан-Үдэ хотын ядерна эмнэлгын түб айлшалаа. 
Энэ түбтэ дээдэ мэргэжэлэй олон түхеэрэлгэнүүд табигдана. Тиимэһээ үбшэндэ нэрбэгдэһэн олон хүнүүд дээдэ шатын эмнэлгын аргануудта хүртэжэ эхилхэнь. Жэлэй туршада 10000 гаран шэнжэлэлгэнүүд хэгдэхэ. Шэтын, Эрхүүгэй ажаһуугшад эндэ ерэжэ, бэе тамираа шалгуулха, эмнэлгэ абаха болоно. Гадна Буряад Уласай эрхэтэд түлбэригүйгөөр, ОМС-эй аргаар эмнэлгэдэ хүртэхэ аргатай байһые Уласай Толгойлогшо тэмдэглээ.
 Мүнөө түбтэ ажал эхилхэеэ, бэлэдхэлэй хүдэлмэринүүд ябуулагдана. Эмнэлгын аппарат, түхеэрэлгэнүүд табигдажа, туршагдажа байна. Хүндэ үбшэнэй һая һүжэржэ байһаниие элирүүлжэ, дээдэ гарай туһаламжа хүргэхэ түб ехэ удтахай, хэрэгтэй гэжэ  тэмдэглэе.

Фото: egov-buryatia.ru