Засаг түрэ 18 may 2022 594

Дүй дүршэлөөрөө хубаалдаба

Буряад Уласай аймагуудай гулваанар албанайнгаа хэрэгээр Примориин хизаар ошоо. Аймагуудай засаг дарганарай иимэ олоороо сугларжа, анха түрүүшынхиеэ ондоо регионой ажабайдалтай танилсаа.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Примориин хизаарта аймагуудай ажал хайшан гэжэ бүридхэгдэнэб, хэды шэнээн мүнгэн һомологдоноб гэхэ мэтэ  мэдээсэлнүүдтэй. Хурамхаанай засаг дарга Леонид Будаев өөрын социальна хуудаһанда  ехэ һонин уулзалганууд болоо гэжэ бэшээ.

-Примориин аймагаар  албанай хэрэгээр ябажа ерээбди. Бүлэг гулваанарые Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Баир Цыренов ударидажа ябаа. Хараха, үзэхэ, шэнжэлхэ юумэн байна даа. Аймагай болон нютагуудай захиргаанууд  нэгэ тойрогой захиргаанда  адляар ажалаа ябуулна. Һонирхоһон асуудалнуудтаа тодо харюунуудые абаабди. Примориин хизаарай  мүнгэниинь ехээр үгтэнэ. Жэшээлхэдэ,  аймагай харгын жасанууд манай жасануудта орходоо, хоёр дахин ехэ мүнгөөр хангагдана. Тэрэнэй хажуугаар “Единая Россия” намай аймагай таһагай секретарь байһандаа, үргэдхэмэл суглаанда хабаадалсааб, – гэжэ Леонид Будаев бэшээ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг