Засаг түрэ 19 may 2022 334

Асуудал шиидхэгдэһээр

Үлэгдэлнүүдые хадагалха газар Селенгинскдэ баригдаха юм. Энэ асуудал тогтоогдоһон гуримаараа шиидхэгдэнэ. Энээн тухай  Буряадай Толгойлогшо  Алексей Цыденов дуулгаба.  

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Тэрэ Кабанскын аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа, тэндэ хүрэһэн байна.

Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, ажаһуудалай үлэгдэлнүүдые хадагалха газар мүнөө үеын экологическа хэбэй ёһоор, бог шорой илгаха  станцитайгаар  баригдаха юм. Мүнөөдэрэй талада саарһа дансанууд бэлэн, гүрэнэй мэргэжэлтэ шүүбэри гаргагдаа.

Мүн тиихэдэ  нобшо хаядаг  газарые рекультиваци хэжэ эхилхэ юм. Энэ  ажалай  гаргашын саарһа дансануудые  бэлдэхэ түсэб табигдана.

-Үлэгдэлнүүдэй хуушан газарые хаажархёод, юушье барингүй байжа болохогүй. Нэн  түрүүн шэнэ полигон бариха хэрэгтэй, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг