Засаг түрэ 19 may 2022 637

Шухала шиидхэбэри

Буряад орон федеральна һан жасаһаа 125,5 сая түхэриг абаха. Энэ мүнгэн зөөри Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар эмнэлгын  реабилитаци үргэдхэхэ түлэб бэелүүлгэдэ шэглүүлэгдэхэ юм.

- Энэ  шэглэлээр    проект бэлдэхэ даабари үнгэрэгшэ зун  Засагай газарта үгтөө  һэн. Хүнүүд амбулаторидо болон үдэрэй стационарта түлөөһэгүйгөөр, полисоор реабилитаци гараха аргатай, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Буряад Уласта эмнэлгын  реабилитаци хангалгые гурбан шатада хубаагаа. Нэгэдэхи шата – реанимациин ба интенсивнэ терапиин таһагууд, хоёрдохи шата – стационарна,  гурбадахинь – амбулаторно-поликлиническэ. Жэл ерэхэ бүри  бүхы шатануудаар гараһан үбшэнтэдэй тоо олошорно гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

- Энэ тон шухала, саг соогоо абтаһан  шиидхэбэри болоно. Федеральна мүнгэн зөөри эмнэлгын эмхи зургаануудые шэнэ хэрэгсэлнүүдээр хангахын тула хэрэгтэй, юундэб гэхэдэ, реабилитаци гараха зон манда олон ха юм. Жэшээлхэдэ, Буряад орондо пульмонологиин шэглэлээр реабилитаци гараха зоной тоо олошорно. 2021 ондо COVID-19 үбшэндэ хүндөөр дайруулагдаһан  695 хүн реабилитаци гараа, - гэжэ Буряадай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова мэдээсээ.

Һануулхада, 2021 оной июнь һарада үнгэргэгдэһэн «Ниитэ нэгэ Росси» намай хуралдаанда Россиин реабилитациин һалбари нарижуулан һайжаруулха хэрэгтэй гэжэ В.Путин хэлээ һэн. 2026 он болотор энэ хэрэгтэ 100 млрд түхэриг шэглүүлхэ гэжэ Засагай газарта даалгагдаа  бэлэй.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ