Засаг түрэ 25 may 2022 629

Шэнэ орлогшо

Буряад Уласай тамирай болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар сайдай  орлогшоор, бэе махабадай соёлой болон тамирай хорооной түрүүлэгшээр Эрдэм Биликтуев томилогдобо. Энээн тухай зарлиг майн 23-да баталагдаба

© фото: Буряад Уласай тамирай болон залуушуулай бодолгонуудай яаманай сайтһаатһаа

Эрдэм Биликтуев - сүлөөтэ барилдаагаар тамирай мастер, уласхоорондын категориин шүүгшэ, буряад барилдаагаар уласай тэмсээнүүдэй нэгэтэ бэшэ илагша.

Шэнэ орлогшо Сибириин болон Алас Дурнын Гүрэнэй албанай академинүүдые, Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуули түгэсхэһэн юм. Эрдэм Биликтуевай мэргэжэлтэ харгы тамиртай нягта холбоотой. Тэрэ Бэе махабадай соёлой болон тамирай уласай агентствэдэ хүдэлөө, удаань Валерий Сыдеевэй нэрэмжэтэ олимпиин резервын тамирай 7-дохи һургуулида һоригшоор арба гаран жэлдэ ябаа.  Эрдэм Биликтуев 3 үхибүүдэй аба юм.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай тамирай болон залуушуулай бодолгонуудай яаманай сайтһаатһаа