Засаг түрэ 25 may 2022 497

​Хоорондын харилсаа үргэдхэхын тулада

«Росси-Монгол. Хоорондын харилсаан шэнэ байдалда» гэһэн форум Улаан-Үдын ФСК-да майн 27-28-ай үдэрнүүдтэ үнгэрхэ юм. Буряад орондо форумые үнгэргэхэ гэжэ уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үүсхэл гаргаа. Тэрэнэй үүсхэлые Россиин Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогтохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев дэмжээ. Хэмжээ ябуулгын үедэ олзын хэрэг эрхилэгшэд болон Засагай газарай түлөөлэгшэд Оросой болон Монголой хүрэнгэ шэглүүлэгшэдэй ямар түлэбүүдые бэелүүлмээр бэ гэжэ хөөрэжэ үгэхэ.

- Мүнөө Зүүн зүг руу анхарал ехээр хандуулагдадаг болобо. Үзэсхэлэндэ  тематическа талмайнууд харуулагдаха, тэндэ бүхы һалбаринуудые – хүрэнгэ шэглүүлгые, аяншалга, барилга, хүдөө ажахые, тиигээд саашань бүхыгөө хабаадуулхые уряалнаб. Бидэ манай бүхы арга шадал хүсэд дүүрэнээр харуулха ёһотойбди, - гэжэ майн 11-дэ үнгэргэгдэһэн форумдо бэлэдхэлгын суглаанда  Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Бүхыдөө очно болон онлайн аргануудаар мянга гаран түлөөлэгшэд хабаадахаар хүлеэгдэнэ. Форумой ажаллаха үедэ хэлсэгдэхэ асуудалнууд иигэжэ түсэблэгдэнэ:

- Монгол болон Ород гүрэнүүдэй хоорондохи гадаадын ажаябуулга эмхидхэлгэ: байһан ба ерээдүйн түлэбүүд;

- Логистикаар түгшүүрилтэ байдал болюулха;

- Өөһэд хоорондын финансова тоосоон;

- ТЛК-гай ерээдүйн хүгжэлтэ;

- Буряад ороной аяншалгын арга боломжонуудые харалга;

- Монгол ороной аяншалгын арга боломжонуудые харалга;

- Зүүн зүгэй эмнэлгэ  үргэдхэлгын ерээдүй;

- Эбэй харилсаатай гүрэнүүдэй хүдөө ажахыгаа хүгжөөлгэдэ шэнэ зүйлнүүдые нэбтэрүүлгэ;

- Хари гүрэнүүдэй инвесторнүүдтэй ажалаа һайжаруулга;

- Буряадай ба Монголой инвестиционно арга шадалые харуулалга;

- Тусхай гуримууд болон хилын татабаригүй зононууд.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа