Засаг түрэ 25 may 2022 358

Хэрэгтэй алхам

Монгол гүрэнэй 200 гаран компаниин түлөөлэгшэд форумой ажалда хабаадаха.

Хабаадаха компанинуудай ажалаа ябуулха һонирхолынь экономикын элдэбын һалбаринуудаар харилсаае үргэдхэхэ болон аралжаа наймаанай харилсаа тогтоохо: барилгын материалнуудые, хүдөө ажахын зүйлнүүдые, нэхэмэл зүйлнүүдые, эдеэ хоол, үйлэдбэринүүдэй хэрэгсэл, түхеэрэлгэнүүдые худалдан абаха болон бусад. Форумдо мүн баһа финансова, логистическэ хангалгын талаар харилсаа тогтоохо нүхэдые олохые оролдохо.

Уласхоорондын форумой үедэ үзэмжэдэ нарин нооһоор нэхэгдэһэн, арһаар оёгдоһон эд бараан, сагаан эдеэн, колбасна болон шэхэрэй зүйлнүүд болон бэшэшье эдеэ хоолой зүйлнүүд – эдэ бүгэдые үйлэдбэрилдэг компанинууд болбосоруулһан эд бараагаа, эдеэ хоолой зүйлнүүдые дурадхаха.

«Буряад орон тон лэ саг соогоо гадаадын худалдаа наймаанай эрхэ байдалда ехэ хэрэгтэй алхам хэнэ гэжэ һананаб. Мүнөө үеын шатада экономико онсо хүшэр шатада байна. Тиимэһээ мүнөө Монголтой харилсаа холбоогоо үргэдхэхэ иимэ хэмжээнүүд – тон шухала», - гэжэ экономическа эрдэмэй доктор, профессор Елена Ванчикова тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа