Засаг түрэ 25 may 2022 590

​Мэдүүлгэ ябуулха гэбэл...

Хабаадахын тула мэдүүлгэ үгэхэ хэрэгтэй, ямаршье түлбэри хэрэггүй.

 

Форумой албан ёһоной (https://rmforum.ru/) сайт дээрэ ганса мэдүүлгэ үгэхэ бэшэ, мүн баһа шухала түлэбүүдтэй,  тематическэ түлэбүүдэй спикернүүдтэй танилсажа, уласхоорондын форумдо хэлсэгдэхээр түсэблэгдэһэн концепцинүүд тухай мэдээсэл абаха аргатай байха.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа