Засаг түрэ 31 may 2022 542

Балдан Цыдыповтэ Оросой Геройн нэрэ зэргэ олгохо тухай асуудал Владимир Путин дэмжэбэ

Оросой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй ажалай уулзалга үнгэргэбэ. Видеоконференц-холбоо тогтоохо үедөө уласаймнай толгойлогшо элдэб шухала асуудалнуудаар хөөрэлдөө үүсхээ.

© фото: egov-buryatia.ru

Тиигэжэ Украинада боложо байһан тусхай сэрэгэй арга хэмжээнүүдтэ хабаадалсаһан Балдан Цыдыповтэ Оросой Геройн нэрэ зэргэ олгохо тухай Баталан хамгаалгын яаманай мэдүүлгэ дэмжэхыень Владимир Путиниие Буряадай Толгойлогшо гуйба.

Владимир Владимирович, Буряад ороноймнай олон хүбүүд Украинада эрэлхэг зоригтойгоор алба хаажа байна. Мүнөө Баталан хамгаалгын яаман лейтенант Балдан Цыдыповтэ Оросой Геройн нэрэ зэргэ олгохо тухай мэдүүлгэ ябууланхай. Дайсанай гэнтэ добтолходо, жолоодожо ябаһан БТР-ээ урдаһаань харуулжа буудалсаһанайнгаа ашаар суг алба хаажа байһан 150 сэрэгшэдэй ами наһа абаржа шадаа бшуу. Владимир Владимирович, Балдан Цыдыповтэ Геройн нэрэ зэргэ олгохо ябуулгыемнай дэмжыт даа, - гэжэ Алексей Цыденов гуйба.

Харюудань Юрэнхылэгшэ: "Дэмжэнэб", - гэжэ мэдүүлээ.           

Фото: egov-buryatia.ru