Засаг түрэ 2 jun 2022 531

Барилгын ажал хараба

Хурамхаанай аймагай түб Хурамхаан һууринда һургуулиин шэнэ байшан баригдажа эхилһээр, жэл болохонь.

© фото: Хурамхаанай аймагай захиргаанай сайтһаа

Аяар 275 һурагшадые багтааха аргатай тус һургуулиин барилгада 434 сая түхэриг гаргашалагдаха. «Шэнэ үеын һургуули» гэһэн үндэһэн түсэлэй аргаар баригдажа байһан һургуули хоёрдохи, гурбадахи халааниие усадхаха. 3 дабхарһаа, 7 залгалааһаа бүридэһэн 6 мянган дүрбэлжэн метр уужам талмайтай байшан бодохо юм.

-Эдэ үдэрнүүдтэ Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников ажалайнгаа хэрэгээр манай нютаг хүрэжэ ерээ. Барилгын ажалнууд сагһаа хойнотожо байна гэжэ элеэр харагдана. Хүдэлмэрилэгшэдынь үсөөн гэжэ абаһаар ойлгохоор. Эдэ бүхы дутагдалнууд тухай аймагай захиргаанай зүгһөө дээдын тушаалтанда нэгэтэ бэшэ дуулгагдаһан байна. Захил хэгшэдэй (УКС) талаһаа тон һайн хиналта хэрэгтэй. Барилга саг соогоо дүүргэхэ, мүн хэрэгсэлнүүдыень хэлсээнэйнгээ ёһоор тодхохо тухай Евгений Валентинович Луковников барилга эрхилэгшэдтэ хэлэһэн байна, - гэжэ Хурамхаанай аймагай засаг дарга Леонид Будаев дуулгана.

Тус һургуулиин барилга жэлэй эсэстэ дүүрэхэ гэжэ хараалагдана.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Хурамхаанай аймагай захиргаанай сайтһаа