Засаг түрэ 8 jun 2022 446

Юрэнхылэгшын даабаряар

Хубиин гэрнүүдые  зайн галаар дулаасуулгада оруулха асуудалнуудай шиидхэбэри  түргэдүүлэгдэхэ. Энээн тухай сэдхүүлшэдтэ Буряадай Толгойлогшо  хөөрэбэ.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинтай уулзалгада Улаан- Үдэ хотын агаарай ехээр муухай болоһон тухай тэрэ  хөөрэжэ үгөө һэн.

-  Олон жэлэй туршада Улаан-Үдын ажаһуугшадай һанаа зобоодог асуудалые шиидхэхын тулада хубиин гэр байрануудые зайн галай дулаасуулгада оруулха хэрэгтэй, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.Зайн галай утаһануудые шэнэлхэ ажалай сэн  7 миллиард түхэриг болоно. Энэ ажал 2023–2025 онуудта ябуулагдаха.- Уласаймнай  хурса асуудалнууд Юрэнхылэгшын даабаряар шиидхэгдэнэ гэжэ таанар мэдэнэт. Сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые бидэ Юрэнхылэгшын шиидхэбэреэр баринабди, Улаан-Үдэдэ  хамгаалалгын далангые Юрэнхылэгшын шиидхэбэреэр бодхоонобди, гурбадахи хүүргэ Юрэнхылэгшын шиидхэбэреэр баринабди. Автобусуудай паркые шэнэлхэ, олониитын транспорт олошоруулха  талаар Владимир Владимировичай даабари бии, тэрэниие бэелүүлгээр бидэ мүнөө Россиин Минтранстай хүдэлжэ байнабди. Тон шухала асуудалнай мүнөө –сэбэр агаар. Тиимэһээ бидэ мүнөө Улаан-Үдые сэбэр агаараар хангаха бүхы аргануудаар хүдэлхэбди, - гэжэ Алексей Цыденов хөөрөө.Улаан-Үдэдэ 67 мянган хубиин гэр нүүрһээр ба түлеэгөөр түлигдэнэ, тиимэһээ үбэлдөө бензапиренээр ПДК – 50-һаа дээшэ гарана ха юм.

 «Бидэ элдэбын аргануудые туршаабди: утаа уняаргүй түлишэ  хубиин гэрнүүдтэ хэрэглэхэдэ, орёо байна. Газификациин асуудалаар – энэмнай үшөөл холын ерээдүй. Тиимэһээ зайн галаар дулаасуулга – эгээл бодото түлэб болоно. Тиигээд лэ энэ асуудалаар би Юрэнхылэгшэдэ хандааб. Бидэ мүнөө  Россиин Засагай газарай топливно-энергетическэ талаар Түрүүлэгшын орлогшо Александр Валентинович Новактай энэ асуудал хэлсэхэбди. Бүхы ажалнууд «Сэбэр агаар» гэһэн түлэбөөр ябуулагдахал даа, тииин Юрэнхылэгшын даабаряар түргэдүүлэгдэхэ, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг