Засаг түрэ 8 jun 2022 443

Олон асуудалнууд шиидхэгдэхэ

Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинтай албанай уулзалгада Буряадай Толгойлогшо Буряад орондо оюутадай  кампус байгуулгын хэмжээ ябуулгануудта  дэмжэлгэ үзүүлхыень хандаа. Алексей Цыденов оюутадай кампус  байгуулха тухай  сэдхүүлшэдээр уулзалгада хөөрэжэ үгөө.

© фото: newbur.ru

«Кампус үнэн дээрээ олон тоото асуудалнуудые шиидхэхэ түлэб. Манай республикын шиидхэгдээгүй асуудалнуудай нэгэн гэхэдэ, залуу мэргэжэлтэд эндэһээ ондоо тээшээ ябашана. Абитуриентнүүд Москвагай ба Санкт-Петербургын болон бэшэшье томо хотонуудай ВУЗ-уудта һурахые оролдоно. Буряадта шэнэ кампус байгуулбал, нэн түрүүн манай оюутадта ба абитуриентнүүдтэ эрхим арга боломжонуудые тогтоохо, эндээ  һураха хүсэлыень дээшэлүүлхэ», - гэжэ уласай Толгойлогшо хөөрөө.


Түлэбэй бэелүүлгэ Буряадай ВУЗ-уудта мэргэжэлтэдые шанартайгаар бэлдэхэ  хэрэгтэ нүлөөлхэһөө гадна, һуралсалай мүнөө үеын һайн оршон байдал олгохо гэжэ тэрэ тэмдэглээ. 

«Манай ВУЗ-уудта мэргэжэлтэдые бэлдэлгын шанар һайн гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Би энээниие баталжа шадаха байнаб.  Нэгэ үедэ минии хүтэлбэри доро Россиин түмэр харгынуудай 9 ВУЗ, мүн техникумүүд байгаа, дүн хамта 220 мянган оюутад. Тиимэһээ манай Буряадай ВУЗ-ууд бүхы орон соогоо тэнсүү хэмжээндэ байна. Тиигэбэшье залуушуулда мүнөө үеын оршон байдал байгуулха хэрэгтэй. Энэ кампусай ашаар арга боломжонууд ехэдэжэ, һуралсал бүри һонирхолтой болохо, тиигээдшье  оюутад олошорхо, һургуули дүүргэгшэд имагтал манда һураха хүсэлтэй болохо», - гэжэ Алексей Цыденов мэдээсээ. 

Кампус мүн баһа хүршэ гүрэнүүдэй  абитуриентнүүдэй анхарал татаха, гол түлэб монгол һургуули дүүргэгшэдые.


«Энэ кампусые мүн манай хүршэнэртэй хүдэлхыень шэглүүлхэ, жэшээлхэдэ, Монголтой. Монголой талаһаа һонирхолшье, хэрэглэмжэшье бии ха юм. Маанадай холбоонуудшье улам үргэдхэгдэхэ. Тиимэһээ кампус хэдэн дабхар асуудалнуудые шиидхэнэ: залуу мэргэжэлтэдые тогтоохо,  республикын хүгжэлтэдэ нүлөөлхэ.  Энэ томо, шухала түлэб бидэ мүнөө Юрэнхылэгшын дэмжэлгээр бэелүүлхэмнай. Манда зундаа Россиин эрдэмэй болон дээдэ болбосоролой сайд Валерий Фальков ерэхэ. Тиигээд бидэ эндээ, байра дээрээ, энэ түлэбөөр тодорхой наринаар хүдэлхэбди», - гэжэ Алексей Цыденов хөөрөө.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: newbur.ru