Засаг түрэ 15 jun 2022 479

Һунгалта-сентябриин 11-дэ


Буряад Уласай Толгойлогшые һунгалта 2022 оной сентябриин 11-дэ үнгэргэгдэхэ. Иимэ тогтоол Арадай Хуралай һунгамалнууд июниин 9-эй ээлжээтэ бэшэ сессидэ нэгэн дуугаар абаа.

© фото: Арадай Хуралай сайтһаа

Буряадай Толгойлогшын  сэхэ һунгалта арбан табан жэлэй забһарлалай удаа 2017 оной сентябриин 10-да үнгэрөө һэн. Тэрэ  һунгалтада регионой хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэжэ байһан Алексей Цыденов илажа гараһан юм. Тэрэ һунгагшадай 87,43% дуу абаа һэн.

Һаяхана, апрель һарада, Алексей Цыденов регионуудай толгойлогшодые сэхэ һунгалтануудай түлөөб гэжэ тэмдэглээ бэлэй.

- Юундэб гэхэдэ, шамайе һунгахадаа, шинии ажал ябуулгые сэгнэнэ ха юм. Хэрбэеэ шамайе һунгабал, шамда этигэнэ, этигэлыень алдажа болохогүй. Энэ, нэгэдэхеэр. Хоёрдохёор, арад зон һунгабал, энэ эгээл дээдын хуулита засаг болоно, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Арадай Хуралай сайтһаа