Засаг түрэ 22 jun 2022 493

Загаһа барихань бэрхэтэй

Баргажанай аймагай загаһашад бэрхэшээлнүүд тухайгаа гомдол бариба. Арадай Хуралай һунгамалнуудай албанай хэрэгээр тэрэ зүг руу ябахада, аймагай загаһашад омоли  бариха хорюул тухай болоод  хаб загаһанай,  хойхо шубуунай  элбэг болоһые дуулгаба.

Загаһашалха хэрэг Баргажанай арад зондо ехэ удхатай, ехэнхинь  загаһаар хоолойгоо тэжээнэ. Мүнөө хараад үзэбэл,  Баргажанай аймагта загаһа бариха, үдхэхэ ажахынууд үгы. Омоли загаһа олзоборилжо, мүнгэ алта олодог байһан һаа, табан жэлэй саана хорюултай болоходонь, ажабайдал тогтошоо. Табан жэлэй удаа шэнээр  эхилхэ гээшэнь бэрхэтэй.  Олон мэргэжэлтэд байдалаа хубилгаа, загаһанай хэрэгсэлнүүд хуушараа. Гүрэнэй туһаламжагүйгөөр тиимэ ажахынууд хүл дээрээ бодохогүй гээд хэлэгдээ. Баргажанай Адагай загаһанай заводой захирал Павел Даниловай хэлэһээр, загаһан дуталдана.

“Эрхүүһээ, Владивостогһоо зарим загаһа наашань асарха баатайбди. Мүнөө санкциин үедэ тиимэ бэлээр, үнэгүйгөөр загаһа олохомнайшье бэрхэтэй болобо”, - гээд, тэрэ хэлээ. “Загаһа баридаг ажахынуудые дэмжэһэн гүрэнэй программа үгы, ганса дунда ба бага олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ туһаламжа үзүүлхэ арга хараалагданхай”, - гэжэ Буряадай үйлэдбэриин, худалдаа наймаанай сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Оловянников хэлэнэ һэн.

Бүхы бэрхэшээлтэ асуудалнууд хараада абтажа, зүбшэн хэлсэгдэхэ гээд, Арадай Хуралай депутадууд найдуулаа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ