Засаг түрэ 6 jul 2022 507

Үхибүүдыень дэмжэхэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй түлөөлэгшэдтэ ээлжээтэ 24-дэхи сесси дээрэ зүбшэгдэhэн асуудалнууд тухай  дэлгэрэнгыгээр хөөрэжэ үгэбэ.

Эндэ сэрэгэй тусхай операцида хабаадажа байһан һайн дуратанай үхибүүдые дэмжэхэ тухай хуули баталагдаба.  Сэрэгэй операциин үедэ наһа бараһан гү, али хүндөөр шархатажа, эрэмдэг бэетэй болоһон сэрэгшын гэр бүлын үхибүүдые ниигэмэй талаар хангаха тухай хуули соо хэлэгдэнэ. Хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ болон болбосоролой эмхи зургаануудта тэдэ ээлжээгүйгөөр орохо аргатай болохо, мүн тиихэдэ дунда болон дээдэ мэргэжэлэй һургуулинуудта уласай бюджедэй мүнгөөр һураха.

Арадай Хуралай «ВКонтакте» хуудаһанһаа мэдээсэл