Засаг түрэ 8 jul 2022 650

Туһаламжа үзүүлхэ

Буряад орондо бага ба дунда олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ гүрэнэй дэмжэлгын шэнэ хэмжээнүүд абтаба. Тиин шэнэ түхеэрэлгэнүүдые абахада, гаргашынь зарим хубиие  хүсэлдүүлхэ  мүнгэн туһаламжа үзүүлэгдэхэ юм.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Тогтоолдо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гараа табяа.

 

- Лизингын хэлсээгээр түрүүшын түлбэриин 50% хүсэлдүүлхэ. Худалдаа-наймаанай сэхэ хэлсээгээр абтаһан шэнэ түхеэрэлгэнүүдэй сэнгэй 20% хүсэлдүүлэгдэхэ, - гэжэ Буряадай үйлэдбэриин, худалдаанай болон хүрэнгэ шэглүүлэлгын сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Оловянников тэмдэглээ.

2021 оной  январиин 1-һээ шэнэ түхеэрэлгэнүүдые худалдан абаһан бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэгшэд мүнгэн туһаламжада   хүртэхэ юм. Мэдүүлгэнүүдые июлиин 15-һаа Буряадай Үйлэдбэриин, худалдаанай болон хүрэнгэ шэглүүлэлгын яаманда абажа эхилхэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа