Засаг түрэ 7 jul 2022 520

Нэмэлтэ мүнгэ шэглүүлхэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй захиралтаар республикын нөөсэ жасаһаа  нэмэлтэ мүнгэн зөөри ой тайга түймэрнүүдһээ хамгаалгада шэглүүлэгдээ.

© фото: Буряад Үнэнэй архивһаа

Республикын ой тайгые агаарһаа саг үргэлжэ шалгалгада бүхыдөө 10 сая түхэриг  шэглүүлэгдэхэ. Байгша ондо федеральна һан жасаһаа бүхыдөө 761,4 сая түхэриг һомологдоо, тэрэнэй 161 саяниинь – агаарһаа саг үргэлжэ шалгалгада.

Түймэрэй аюулай эгээл үндэр табадахи шатын үедэ  ой тайгые агаарһаа саг үргэлжэ шалгалгые үдэртөө 3-һаа үсөөн бэшээр үнгэргэхэ хэрэгтэй. Агаарһаа шалгалга ойн түймэрнүүдэй носоһон газарнуудые түргэн элирүүлжэ, тэрэниие сараха бүхы хэмжээнүүдые абалгада нүлөөлхэ юм.

- Бидэ майн, июниин хүшэр түймэрнүүдые унтаргаагаабди, тиигэбэшье түймэрэй аюулай хаһа үшөөл дүүрөөдүй. Республикадамнай зарим аймагуудта 37 градус  халуун болоно. Иимэ байдалда газар дээрэшье шалгалта олошоруулха, һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудые үргэлжэлүүлхэ шухала, - гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Пётр Мордовской тэмдэглээ.

Түймэрэй аюулай хаһын эхилһэнһээ хойшо Буряад орондо ойн 154 түймэр бүхыдөө 4,4 мянган га талмайда тэмдэглэгдээ. Үнгэрһэн жэлэй энэл хугасаада ойн 114 түймэр бүхыдөө 1,5 мянган га талмайда болоо һэн.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Үнэнэй архивһаа