Засаг түрэ 10 aug 2022 800

Буряад нэрэ томьёонууд баталагдаба

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай 2022 оной июлиин 14-эй 943 дугаарай захиралтаар Ниитын-улас түрын бодолгын буряад нэрэ томьёонуудай болон засагай зургаануудай нэрэнүүдэй шэнэ суглуулбари баталагдаба. Яаман мүнөө үеын буряад хэлэнэй дүримүүдые баталха, сахилгыень хинаха, Буряад Уласай гүрэнэй хэлэнүүдтэ албан ёһоной оршуулга хангаха бүрин эрхэтэй гүрэнэй засагай зургаан юм гэжэ һануулая.

Дээрэ нэрлэгдэһэн захиралта Буряад Уласай гүрэнэй гүйсэдхэхы засагай зургаануудай гуримшуулгын хуули ёһоной шиидхэбэринүүдэй тобьёгто августын 3-да бүридхэлдэ абтажа, «Буряад үнэн» мэдээсэлэй албанай сайт дээрэ (https://burunen.ru/upload/iblock/4be/sso0py05nnkhbs592d6j35kqfbvuz5dq.pdf) болон хуули ёһоной мэдээсэлэй www.pravo.gov.ru интернет-портал дээрэ ниитэлэгдэбэ. Иихэдээ нэрэ томьёонуудай энэ суглуулбари илангаяа бэшэгэй хэлэндэ заабол баримталагдаха ёһотой гээшэ.

775 үгэ ба холбуулалһаа бүридэһэн тус суглуулбари хэдэн хубида хубаагданхай: засагай зургаануудай нэрэнүүд, сэдэбтэ нэрэ томьёонууд, үзэглэн хуряамжалалнууд. Гадна 2016 оной февраль соо баталагдаһан 122 нэрэ томьёонууд оруулагдаа. Түрүүшын суглуулбариие уласай Толгойлогшын дэргэдэхи Буряад хэлэнэй комиссиин буряад хэлэнэй нэрэ томьёонуудай, бэшэгэй дүримэй болон газар уһанай нэрэнүүдэй талаар ажалай бүлэг бэлдээ һэн. Тиигэжэ мүнөө бултанда мэдээжэ «улас», «яаман», «сайд» гэхэ мэтэ нэрэ томьёонууд нэбтэрүүлэгдэжэ, үргэнөөр хэрэглэгдэдэг болонхой.

Шэнэ суглуулбари баһал һайн нүлөө үзүүлжэ, буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэдэ туһатай байха гэжэ найдагдана. Тэрэниие «Үндэһэн хэлэнүүдые болон угсаата соёлой шэглэлтэй бусад зүйл шудалалгые дэмжэхэ талаар улас түрын «Бэлиг түб» гэһэн гүрэнэй бюджедэй эмхи зургаанай дэргэдэ 2020 оной август һарада байгуулагдаһан Гүрэнэй оршуулгын албанай мэргэжэлтэд бэлдээ. Мүн дээрэ нэрлэгдэһэн Ажалай бүлэгэй гэшүүд энэ ажалда эдэбхитэйгээр хабаадалсаа гэжэ тэмдэглэхэ шухала. Нэрэ томьёонууд Оросой эрдэмэй академиин Сибириин таһагай Монгол арадууд, буддын шажан болон Түбэд орониие шэнжэлэлгын хүреэлэнэй эрдэмэй хүтэлэгшэ хүдэлмэрилэгшэ Бабасан Цыреновэй (Ажалай бүлэгэй хүтэлбэрилэгшэ), Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай Захиргаанай хорооной зүбшэлэгшэ Ринчима Романовагай, Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баяр Балдановай, «Буряад-ТВ» субагай эрхилэгшэ Николай Шабаевай шалгалта гараа, мүлигдөө, заһагдаа. Олониитын зүбшэн хэлсэлгэдэ табигдажа, «Буряад үнэн» сониндо толилогдоо, Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай албан ёһоной сайт дээрэ ниитэлэгдээ һэн.

Автор: Дыжид МАРХАДАЕВА​