Засаг түрэ 25 aug 2022 599

Зүүн зүгэй 7-дохи экономическа форумда бэлэдхэл

Сентябриин 5-да Владивосток  хотын  Аякс тохойн эрьедэ «Алас Дурнын гудамжа» гэһэн тон ехэ харалган эхилхэ. Тэрээндэ Буряад орон онсо һонирхолтой аяншалгын һалбариин арга боломжонуудые, албан хэрэгэй ба промышленна түлэбүүдые, мүн арадай урлалай бүтээлнүүдые харуулха гэжэ урдахи дугаартаа мэдээсээ һэмди.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

  2022 оной сентябриин 5 – 8-най үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ Зүүн зүгэй VII экономическа  форумой  Эмхидхэлэй хорооной зүблөөн дээрэ  хэмжээ ябуулгануудай түлэб, ВЭФ-2022 форум  үндэр хэмжээндэ үнгэргэхэ тухай  хөөрэлдэбэ..

 

  Алас Дурнада хүрэнгэ шэглүүлгын хүнгэлэлтэтэй гуримуудые тогтоохо талаар, Алас Дурнын можонуудта олзын хэрэг эрхилэлгые тааруу зохид  болгохо хэрэгүүдтэ Зүүн зүгэй экономическа форум ехэ туһа хүргэдэг. Алас Дурнын дэбисхэртэ гүрэнэй туһаламжаар 2,7 мянга гаран хүрэнгэ шэглүүлгын түлэбүүд бэелүүлэгдэнэ, 500 гаран үйлэдбэринүүд ашаглалгада тушаагданхай. Алас Дурнын экономикодо хүрэнгын 2,7 трлн түхэриг оруулагданхай. Гадна ажалшадай  100 мянга гаран һуури байгуулагданхай.

  • Зүүн зүгэй экономическа форум – шухала асуудалнуудые хэлсэхэ гэһэн коммуникационно талмай бэшэ. Тэрэ Алас Дурные хүгжөөхэ аргануудай нэгэ ехэ зэмсэг болоо. Энэ зэмсэгэй ашаар хэдэн алхам урагшаа хэгдэнэ. Нэн түрүүн Алас Дурнын шухала асуудалнуудаар Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Владимирович Путинда сэхэ хонходохо арга олгогдоно. Зүүн зүгэй шэглэл эхэ ороноймнай экономикые бэхижүүлгэдэ, гадаада руу эд бараа наймаалха хэрэгэй голынь боложо байна. Тиимэһээ Алас Дурнын хизаар мүнөө хүрэнгэ шэглүүлгэдэ эгээл тааруу дэбисхэр болоно. Имагтал Алас Дурнада хүрэнгэ шэглүүлхэдэ ашагтай байха гэжэ бидэ ойлгуулха, өөһэдын дурадхалнуудые оруулха ёһотойбди. Маанадта дурагүй гүрэнүүдэй эсэргүү хорилтонуудые абаһан сагта манай хизаар ороной үүргэ бүри ехэдэнэ. Эдэ хорилтонууд нэгэ талаараа, үнэхөөрөөшье, манай ороной  экономикын хүгжэлтэдэ һаалта болоно, харин нүгөө талаһаань харабал,  шэнэ аргануудые оложо хэрэглэхые, үйлэдбэридөө, эрдэм мэдэсэдээ, болбосоролдоо шэб шэнэ зүйлнүүдые нэбтэрүүлхэ хэрэгүүдые шамдуулаа. Эдэ бүгэдые энэ форумдо бидэ хэлсэхэбди», – гэжэ Ородой Холбоото Уласай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Юрэнхылэгшын Алас Дурнадахи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев зүблөө нээхэдээ хэлээ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын зүбшэлэгшэ, ВЭФ-2022 форумой Эмхидхэлэй хорооной харюусалгата секретарь Антон Кобяков Форумдо хабаадагшад тухай иигэжэ хэлэбэ:

 - Манай ороной хизаарнуудай болон гадаадын 46 гүрэнүүдэй олзын хэрэг эрхилэгшэд хэмжээ ябуулгада  заатагүй оролсохо байһанаа мэдүүлээ. Зүүн зүгэй форумой эмхидхэлгэ мүнөөдэр тон шухала гэжэ эдэ баримтанууд гэршэлнэ. Гэхэтэй хамта, Азиин-Номгон далайн хизаартахи олон ондоо оронуудай сэсэ буляалдалгын үргэн талмай гэжэ элирхэйлнэ.

Форумой хэмжээ ябуулганууд Роспотребнадзорой эпидемиологическа аюулгүйн бүхы эрилтэнүүдые сахижа үнгэргэгдэхэ гэжэ Антон Кобяков онсолон тэмдэглээ.

ВЭФ-2022 форумой гол асуудал- шэнэ экономическа ба геополитическэ байдалда Алас Дурнын болон  бүхыдөө Россиин хүгжэлтэ. Алас Дурные болон Арктикые хүгжөөхэ Ородой Холбоото Уласай сайд Алексей Чекунковой хэлэһээр, 70 гаран хэмжээ ябуулганууд эндэ түсэблэгдэнхэй. Заншалта ёһоор гүрэн түрэнүүд хоорондохи: «Росси – Энэдхэг», «Росси – Вьетнам», «Росси  – АСЕАН» гэһэн бизнес-хөөрэлдөөнүүд үнгэргэгдэхэ. ВЭФ-эй талмайнуудта «Росси – КНР» гэһэн суглаан болохо, Арктикада хүрэнгэ шэглүүлхэ, наймаа эрхилхэ талаар конференци үнгэргэгдэхэ юм.

Эмхидхэлэй хорооной зүблөөн дээрэ ВЭФ-2022 форумой үедэ үнгэргэгдэхэ нэмэлтэ хэмжээ ябуулгануудта анхарал хандуулагдаа. Сентябриин 5-да, форумой түрүүшын үдэр, эреэн гүрөөһэ яажа хамгаалхаб гэһэн Уласхоорондын II форум үнгэрхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Энэдхэг, Индонези, Камбоджо, Хитад, Хойто Корей, Лаос, Малайзи, Мьянма, Непал, Таиланд гүрэнүүдэй сайдууд уригданхай. Тиихэдэ форумой хүндэтэ айлшад- Иранай, Таджикистанай болон Казахстанай сайдууд.

«Алас Дурнада хүндэтэйгөөр айлшалагты» гэһэн үзэсхэлэн хабаадагшадые болон айлшадые угтажа байха юм. Форумдо хабаадагшадта болон  Владивостогой ажаһуугшадта, заншалта ёһоор,  «Алас Дурнын гудамжа» гэжэ нэрлэгдэһэн  үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Тэрэ Алас Дурнын федеральна тойрогой 11 можонуудай харалгын стенднүүдые нэгэдхэнэ. Мүн баһа «Алас Дурнын гудамжада» «Үсөөн тоото үндэһэн арадуудай гэр», «Эреэн гүрөөһэнэй гэр», мультимедийнэ «Россиин зүрхэ сэдьхэл» кампус, «Туризм РФ» корпорациин павильон үүдэнүүдээ сэлихэ.

Гадна ВЭФ-2022 форумой айлшадай харахаар, соёлой болон тамирай һонирхолтой түсэлнүүд бэелүүлэгдэхэ. ВЭФ-эй соёлой түсэл 20 гаран хэмжээ ябуулгануудһаа бүридэхэ, тэрэ тоодо «Алас Дурнын гудамжа» гэһэн гол талмайда  бүхэдэлхэйн суута оперно дуушадай тоглолтонууд эмхидхэгдэхэ, гэрэл зурагуудай үзэсхэлэнгүүд дэлгэгдэхэ, мастер-классууд үнгэргэгдэхэ.

«Vladivostok Open» гэһэн  тэмдэг доро тамирай 12 зүйлнүүдээр 15 хэмжээ ябуулганууд түсэблэгдэнхэй. Тэрэ тоодо Россиин, Хитадай, Узбекистанай, Казахстанай, Белоруссиин, Турциин болон бэшэшье оронуудай командануудай Уласхоорондын “Владивостогой регата” (онгосонуудаар мүрысөөнүүд) түсэблэгдэнхэй.

Эмхидхэлэй хорооной зүблөөн дээрэ “Русский” олтирогто оршодог ДВФУ-гай кампуста бэлдэлгын ажалнуудай хэр ябажа байһан тухай ехэ һургуулиин ректорэй уялгануудые дүүргэгшэ Борис Коробец элидхэл хэһэн байна. Тэрэнэй мэдээсэһээр, кампусай дэбисхэрые болбосон түхэлтэй болгохо ажалнууд хэгдэһээр, зошод буудалнуудай 1143 таһалганууд заһабарилагдаа.

-Форумдо кампусые бэлдэлгын ажалнууд түсэблэгдэһэн гуримаараа ябуулагдана.  Байгша ондо  Примориин хизаарай засаг газар оюутадай хамтын нэгэ байра заһабарилгын ажалнуудта түрүүшынхиеэ мүнгэ шэглүүлээ.  Мүнгэн туһаламжын хэмжээн 75 сая түхэригтэ хүрөө. Шухалань гэхэдэ, табигдаһан бүхы шэнэ бараан манай оюутадта үлэхэ юм. Нэмэжэ хэлэхэдэ, ВЭФ эмхидхэлгэдэ  ДВФУ-гай 300 оюутад хабаадаха. Энэ хадаа форумой һайн дуратанай хахадһаа үлүүниинь болоно, – гэжэ Борис Коробец мэдээсээ.

Владивосток хотые болбосон түхэлтэй болгохо талаар  ажалнууд тухай Примориин хизаарай амбан дарга Олег Кожемяко мэдээсээ. Хотын харгынууд заһабарилагдана, байшангуудай нюур таланууд һэльбэгдэнэ, Зүүн зүгэй экономическа форумой айлшадые болон хабаадагшадые угтан абахаар зошод буудалнууд бэлдэгдэнэ. Хэмжээ ябуулгануудай үнгэргэгдэхэ соёлой эмхинүүд болон музейнүүд баталагданхай. ВЭФ-2022 форумой талмайнуудта ажаллаха 500-гаад һайн дуратан бүридхэгдэнхэй.

Эмхидхэлэй хорооной зүблөөн дээрэ мүнөө үеын эпидемиологическа байдал хараадаа абажа, бэлдэлгэ ябуулха гэһэн даабаринууд үгтэбэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа