Засаг түрэ 24 aug 2022 606

Буряадай Толгойлогшо- Бэшүүрэй аймагта

Августын 18-да Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанайнгаа хэрэгээр Бэшүүрэй аймагаар ябаба.  Тэрэ Бэшүүр, Хонхоло болон Дабаата нютагуудта хэдэн ниигэмэй эмхинүүдэй байрануудые хараа. Хүдөөгэй хоёр клуб нээгдэжэ, һургуулинууд болон ниигэмэй хангалгын барилганууд харуулагдаа.

© фото: infpol.ru/

Бэшүүрэй аймагта  жэл бүри үнгэргэгдэдэг "Полиин үдэр - 2022" гэһэн яармагай үедэ газар хахалагшадай урилдаан эмхидхэгдээ. Хүдөө ажахын шэнэ техникэ, болбосоруулһан зүйлнүүд харуулагдахаһаа гадна яажа ажалаа һайнаар ябуулхаб гэһэн һуралсал болоо. Таряа талха ургуулдаг ажалшадта зорюулагдаха  хүшөөгэй һуурида шулуу  табилгын онсо үйлэ олоной анхарал татаа. 

Үнгэрһэн жэлдэ Бэшүүрэй аймаг таряа тарилгын газарай хэмжээгээр болон хуряаһан таряагаараа уласай аймагуудай түрүү гурбанай тоодо ороно гэжэ тэмдэглэе.

- Хилээмэн – эдеэнэй дээжэ, энэ эртэ урдын сэсэ мэргэн үгэнүүд мүнөөдэршье удха шанараа алдаагүй. Тиимэһээ талха таряа ургуулдаг хүнүүд эгээл ехэ хүндэ ямбада хүртэхэ ёһотой. Мүнөөдэр залаатан халюурһан алтан таряа харахадаа, сэдьхэл баяраар халина. Иимэл байгаал даа хэтэдээ: таряа талхамнай баянаар халюуржа, адуу малнай атаржан бэлшэжэ, өөрыгөө, дүтынгөө зониие, Эхэ ороноо ажал хэрэгээр хооллуулжа байһан ажалша хүнүүд ходо хүндэтэй байха. Мүнөөдэр манай хүдөө ажахын үндэр арга боломжонууд харуулагдаа. Мүнөө жэл бидэ таряаланайнгаа газар үргэдхөөбди, мүн лэ баян ургаса хүлеэнэбди. Полиин үдэр - энэ хүдөө ажахын ганса аймагай бэшэ, бүхы уласай хүгжэлтэдэ һайнаар нүлөөлхэ найршье, ажал хэрэгшье болоно, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

«Полиин үдэртэ» бүхыдөө  400 гаран хабаадагшад, тэдэнэй дунда Эрхүүгэй, Волгоградска можонуудай болон Москва хотын түлөөлэгшэд байгаа. Хүдөө ажахын ветеранууд «Полиин үдэрэй» хүндэтэ айлшад болоо.

  - Бидэ хүдөө ажахыда бүхы наһаяа үгөөбди. Талха таряа ургуулдаг таряашадай хүшөөдэ хүнүүд дүтэлхэдөө, колхозуудай, совхозуудай хүгжэлтын түүхые, хүдөө ажахын һалбари гайхамшагта ажалаараа байгуулһан аха үеын таряашадые һанахал даа, - гэжэ Бэшүүрэй аймагай Хүндэтэ эрхэтэн, ажалай ветеран Фёдор Ермилов онсолон тэмдэглээ.

Газар хахалха мүрысөөндэ 21 тракторист хабаадаа, тэдэнэй 8 - республикын ССУЗ-уудай ба ВУЗ-уудай оюутад. Мүнөө үеын техникэ болохо ПЧ-4,5 гэһэн «чизельнэ анзаһаар» газарай хүрьһэ эдлүүрилхэ шэнэ аргаар һуралсал тэдэ гараа. Тэрээнһээ гадуур, 27 янзын сэбэр болон холимол үрэһэнүүдэй ургаса, 2 янзын таримал ногоон сугларагшадта харуулагдаа. Диагностико гаргадаг түхеэрэлгэнүүд, наймаалан худалдагшадай болон үйлэдбэрилэгшэдэй үрэһэ хүрэнгэнүүд, ургамал хамгаалха зүйлнүүд, янза бүриин үтэгжүүлгэнүүд, үүлтэртэ мал болон бэшэшье олон зүйлнүүд эндэ табигдаһан байха юм.

«Полиин үдэртэ» үнгэргэһэн хэмжээ ябуулганууд ашатай үрэ дүн үгэнэ: шэнэ техникэтэй болон технологинуудтай танилсана, дүй дүршэлөөрөө болон мэдэсэнүүдээрээ хубаалдана, тиигэжэ үйлэдбэриин хэмжээе болон аша үрые ехэдхэхэ арга боломжотой болгоно.

 2022 ондо Буряад ороной таряалангуудай талмайнуудай хэмжээн бүхыдөө 156,7 мянган га болоно. Мүнөө үедэ малай тэжээл (үбһэн, сенаж ба силос) бэлдэлгэ үнгэржэ байна. Мүнөө жэл тарилгын һалбари дэмжэлгэдэ бүхыдөө 250,0 сая түхэриг  федеральна, республиканска һан жасануудһаа шэглүүлэгдээ.

 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: infpol.ru/