Засаг түрэ 30 aug 2022 479

Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэд - Буряад орондо

Үнгэрһэн долоон хоногто Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэд, Россиин  байгаалиин нөөсэнүүдэй сайдай орлогшо Дмитрий Тетенькин, Россиин  элүүрые хамгаалгын сайдай орлогшо Наталья Хорова гэгшэд Буряад ороной ниислэл хотодо ажал хэрэгээ ябуулаа.  Курска байлдаанда совет сэрэгшэдэй фашистнуудые бута сохиһон дурасхаалта үдэртэй дашарамдуулан,  уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов,  Ородой Холбоото Уласай  Федеральна Суглаанай Федерациин Зүблэлэй сенаторнууд Илалтын хүшөөдэ сэсэгүүдые табижа ёһолоо.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Мүн 2-дохи ТЭЦ хүрэжэ, хангалгын һалбаряар харюусалгатай Буряад ороной Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковниковтой, нөөсэнүүдээр хангадаг болон бэшэшье эмхинүүдэй түлөөлэгшэдтэй тэдэ уулзаа. Эндэ дулаагаар хангадаг объектнүүдые шэнэлэлгын, дулаасуулгын хаһада бэлдэлгын асуудалнууд хэлсэгдээ. Гадна  2-дохи ТЭЦ-эй барилгые үргэлжэлүүлхэ тухай хөөрэлдөө. 2022 оной сентябрь һарада үнгэрхэ Зүүн зүгэй экономическа форумдо эдэ асуудалнууд харагдажа, хэлсээн баталагдаха юм. Тиин эдэ шухала ажалнуудые  эдэбхитэйгээр ябуулжа эхилхээр түсэблэгдэнэ.

Тэрээнһээ гадуур республикын элүүрые хамгаалгын, хангалгын, элшэ хүсэнэй, хатуу үлэгдэлнүүдые болбосоруулгын, болбосоролой болон соёлой  объектнүүдые сенаторнууд ябажа хараа.

Гэхэтэй хамта Буряад ороной сенаторнууд Александр Варфоломеев, Вячеслав Наговицын ба Россиин байгаалиин нөөсэнүүдэй болон экологиин талаар сайдай орлогшо Дмитрий Тетенькин гэгшэд зүблөөндэ хабаадаа.  Буряад Уласай социально-экономическа хүгжэлтэ тухай  Федерациин Зүблэлэй тогтоол хэр бэелүүлэгдэжэ байнаб - энэ асуудал эндэ дэлгэрэнгыгээр харагдаа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа