Засаг түрэ 30 aug 2022 480

Барилга үргэлжэлһөөр

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Федерациин Зүблэлэй  сенаторнууд Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ зайн галай элшэ хүсэнэй хүгжэлтын асуудалнууд дээрэ тогтоо.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Зүблөөндэ 10 сенатор, мүн баһа федеральна болон республиканска засаг зургаануудай түлөөлэгшэд, нөөсэнүүдээр хангадаг эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэд хабаадаа. Шулуун нүүрһээр ба мазуудаар түлигдэдэг котельнинүүдые зайн галда оруулха асуудал тэдэ  хараадаа абаа.  2-дохи ТЭЦ-эй барилга үргэлжэлүүлхэ тухай мүн хөөрэлдэбэ.

 

- 2-дохи ТЭЦ-эй барилгада мүнгэ шэглүүлхэ асуудал үшөө шиидхэгдээгүй,  гэбэшье энэ түлэб Россиин Федерациин Зүблэлдэ  дэмжэлгэ абаа. Тиихэдээ 1-дэхи ТЭЦ хүдэлжэл байха. Дулаагаар хангалгые гол түлэб 2-дохи ТЭЦ даажа абаха, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тайлбарилаа.Мүн баһа зүблөөндэ Улаан-Үдын болон хотын хубиин гэрнүүдые зайн галаар дулаасуулгын асуудал харагдаа.

-Улаан-Үдые болон республикые зайн галаар дулаасуулгада оруулха гэһэн  Россиин Юрэнхылэгшын сэхэ даабари бии. Зайн галаар дулаасуулгада оруулха бүхы дансанууд эльгээгдээ, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.Энэ асуудал сенаторнууд онсо анхарал доро абаха гэжэ Федерациин Зүблэлэй федеративна байгуулалтануудай, можонууд хоорондын бодолгын, нютагуудай өөһэдын хүтэлбэринүүдээр ба Хойто зүгэй хэрэгүүдээр хорооной түрүүлэгшэ Андрей Шевченко мэдүүлбэ.  Буряад ороной мэргэжэлтэдээр  холбоо байгуулжа, энэ түлэб бэелүүлгэдэ туһалхыень Минэнергэдэ тэрэ даалгаа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа