Засаг түрэ 13 sep 2022 489

Олоной дэмжэлтэдэ хүртэбэ

Сентябриин  11-дэ Росси дотор һунгалтын нэгэдэмэл үдэр. Энэ үдэр Буряад Уласта Толгойлогшые, Сэлэнгын аймагай захиргаанай гулваае, Кабанскын аймагай депутадуудые, мүн Улаан-Үдэ хотын Зүблөөнэй депутадуудые һунгаһан байна.

Алексей Цыденов наһанайнгаа  нүхэртэеэ 723-дахи участок ерэжэ, һунгалтада хабаадаһан байна. Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов баһал өөрын һунгуулиин участогта дуугаа үгэһэн байна. Тэрэнэй хэлэһээр,  һунгалтада хабаадаһан зон Буряад Уласайнгаа хүгжэлтэдэ өөрын хубита оруулна ха юм.

Буряадай һунгалтын комисси үрэ дүнгүүдээ согсолоо. Буряадта 835 һунгалтын газар ажаллаа. Гол һунгалта хадаа Буряадай Толгойлогшые шэлэн абаха хэрэг байгаа. Энэ үдэр һунгалтада ажаһуугшадай 39,47% хабаадаа. Бюллетень тоололгын үрэ дүнгүүдээр Алексей Цыденовтэ 86,24% (235 207 хүн) дуугаа үгэһэн байна. Хоёрдохи һуурида КПРФ-һээ дэбжүүлгэтэй Виктор Малышенко гараа. Тэрэ 7,12% абажа шадаа (19 407 хүн). Гурбадахида ЛДПР-эй Сергей Дорош. Тэрэнэй түлөө һунгагшад   2,66% дуугаа үгөө (7 252 хүн). “Шэнэ хүнүүд” намһаа дэбжүүлэгдэһэн Семён Матхеев 2,35% абажа шадаа (6406 хүн).-Һунгалтын үедэ хуули хазагайруулһан хэрэгүүд үсөөн байба. “Журам эбдэгдэхэеэ һанаа” гэһэн 10 хандалга ороо.  Нүүдэл аргаар дуугаа үгэлгэ, һунгагшадай нэрэ обог списогтэ дутуу оруулһан  тухай асуудалнуудаар хандалганууд ороһон байна. 1493 адаглагшад һунгуулиин участогуудта ажаллаа. Тэдэнэй ехэнхинь  Буряадай ниитын танхимай гэшүүд. Мүн тиихэдэ политическэ намуудай гэшүүд байлсаа, - гээд, Буряадай Һунгалтын комиссиин түрүүлэгшэ Александр Акчурин дуулгаа. 

Улаан-Үдын Октябрьска хороодо 813-дахи һунгалтын участогта дуугаа үгэхэ журам эбдэгдээ. Нүүдэл аргаар дуугаа үгэхэ хэрэгтэ зоной тоо ба бюллетень хоёр аб адли байха ёһотой аад, харин үнэн дээрээ бюллетень зонһоо олон тоотой  байгаа. Тиихэдэ һунгалтын хайрсаг соохинь тоодо ороогүй гэжэ хэлэгдээ.

Үшөө нэгэ журам эбдэһэн ушар гэхэдэ,  һунгалтын газар  саг соогоо нээгдээгүй байгаа. Энэ ушар  уридшалан дуугаа үгэлгын үдэртэ болоһон байна.

-Энээниие хуули хазагайруулһан гэжэ хэлэмээр бэшэл даа. Үглөөнэй 8 сагта нээгдэхэ байгаад, 9 сагта нээгдээ. Эртэ ерэһэн зон дуугаа үгэнгүй ябашаһан байгаа, - гэжэ Буряадай ниитын палатын Түрүүлэгшэ Татьяна Думнова хэлээ.

Ниитын палата һунгалта тухай өөрын һанал бодолтой байжа, уридшалан дуугаа үгэхэ хуулида нэмэлтэ хубилалта оруулха гэһэн хандалга Арадай Хуралда ябуулаад байна.

 

Буряадай Толгойлогшые һунгахын хажуугаар Сэлэнгын аймагай гулваагай һунгалта үнгэрөө. “Единая Россия” намай гэшүүн Станислав Гармаев дахинаа аймагаа түлөөлхэеэ үлөө. Тиин Станислав Гармаевта аймагайнь зоной  82,79 хуби дуугаа үгөө (11 876 хүн).

Сэлэнгын аймагта бүхыдөө 49,92% дуугаа үгэлгэндэ ерээ. Хэлэлтэйнь гэхэдэ, Сэлэнгын аймагта һунгалтын аргаар гулваагаа шэлэн абаха арга үлэнхэй. Бусад олон аймагуудта тэрэ арга болюулагданхай гээд һануулая.

 

Улаан-Үдэ хотын Зүблэлдэ нэмэлтэ һунгалта болоо юм. 15-дахи тойрогто Владислав Дармаев, 20-дохи тойрогто Денис Егоров, 28-дахи тойрогто Саян Холхоев гэгшэд түрүүшын һууринуудые эзэлээ. Эдэ гурбан “Единая Россия” намай гэшүүд юм.

 

Һунгалтада үндэһэтэ хубсаһаараа

 

Энэ һунгалтада зарим зон өөрын үндэһэтэ хубсаһа үмдэжэ, дуугаа үгэһэн  байна. Тэрээндэнь бусад баярлаа. Жэшээлхэдэ, Улаан-Үдэ хотын Зүблэлэй депутадуудай түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев тэрлигээрээ дуугаа үгэхэеэ ерээ.

Түнхэнэй аймагай Шэмхын интернат-һургуулиин захирал баһал тэрлигээ үмдөөд,  үшөө эмээлтэ морёор һунгалтын таһагта хүрэжэ ерээ. Ород, буряад зон үндэһэн хубсаһаяа үмдэжэ ерэһэндэнь, ехэ бахархамаар байба.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа, Интернедһээ