Засаг түрэ 20 sep 2022 423

Ажалай хэрэгээр

Аха дүү Монгол арадай түлөөлэгшэд албанай хэрэгээр Буряадтамнай морилбо. Улаан-Баатар хотын мэр  Долгорсурэн Сумъяабазар түрүүтэй бүлэг мэргэжэлтэд Улаан-Үдын авиазавод, ЛВРЗ, Ядерна эмнэлгын түб хүрэһэн байна.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Эмнэлгын талаар болон  худалдаа наймаанай, үйлэдбэриин һалбарида харилсаа холбоо хүгжөөхэ тухай хэлсээндэ хоёр гүрэнэй засаг баригшад гар табибад. 

-Яһала үрэжэлтэй үдэр байба. Айлшаднай олон тоото газарнуудта хүрэжэ,  ажаябуулгатайнь танилсаа. Ядерна эмнэлгын арга боломжо харуулаабди. Монголой арад түмэн иишэ ерэжэ,  эмнэлгэ абажашье болохо. Тиихэдэ үйлэдбэриин талаар ехэ юумэ харуулаабди. Хэлсэжэ баталһамнай саарһан дээрэ үлэнгүй, саашадаа бодото дээрээ бэелүүлэгдэхын тула ажаллаха ёһотойбди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Монгол ороной ниислэл Улаан-Баатар хотын мэр Долгорсурэн Сумъяабазар анха удаа Буряад ороноор айлшалһан тухайгаа хэлэһэн байна.

-Буряад орондо үйлэдбэриин томо-томо эмхинүүд ажаллана гэжэ өөрөө харабаб. Манай гүрэнтэй хэлсээ баталжа,  ажаллаха арга боломжонууд яһала байна. Ядерна эмнэлгын түб манай һонирхол татана. Авиационно заводой бүтээдэг МИ-8 вертолёт дэлхэй дүүрэн мэдээжэ, тус агаарай онгосо манай гүрэндэ тон тааруу юм. Саашадаа хамта ажалаа ябуулха хараатайбди, - гэжэ Улаан-Баатар хотын мэр Долгорсурэн Сумъяабазар хэлэбэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа