Засаг түрэ 21 sep 2022 536

Хүдөө ажахын сайд-Буряадта

Россиин хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушев албанайнгаа хэрэгээр Буряад орондо ерэжэ,  республикын Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзаа. Дмитрий Патрушев агропромышленна һалбариин үйлэдбэринүүдтэй танилсаа, гүрэнэй «Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэһэн түлэбөөр Тарбагатайн аймагай  поликлиникэ хүрөө.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Манда мал шахан таргалуулалгын ба тепличнэ ажахынуудаар, газарай  эдеэнүүдые хадагалха талаар гэхэ мэтэ хүрэнгэ шэглүүлэлгын олон янзын түлэбүүд бии. Бидэ Дмитрий Николаевичтай уулзахадаа, эдэ бүгэдые зүбшэн хэлсээбди, хайшан гэжэ саашадаа ажалаа ябуулхаяа ойлголсообди, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Буряад Уласта  2022 ондо тарилгын газарай талмай 3 мянган гектарһаа үлүүгээр үргэдхэгдөө гэжэ уулзалгын үедэ тэмдэглэгдээ. Ерэхэ жэлдэ тэдэниие яажа хэрэглэхэб гэжэ шиидхэбэри абтаа. Гадна тарилгын талмайнууд саашадаа  үшөө үргэдхэгдэхэ юм. Тэрэ тоодо уһалууриин ажал нэбтэрүүлхэ арга боломжонууд харагдана. Мүнөө  Буряадай  хүдөө ажахыда тарилгын газарнуудай 70 хубиһаа үлүүнь уһалагдана. 2022 ондо республикын хүдөө ажахыгаар хоёр түлэб 22,4 сая түхэригэй  туһаламжа абаһан байна. Энэл шэглэлээр бүри эдэбхитэйгээр ажаллахые сайд уряалаа. 

«Нёдондо республикада түл абалга һайн байгаа - адуу мал ба шубууд 10 хубяар олошороо», - гэжэ Дмитрий Патрушев тэмдэглээ. Һалбариин хүгжэхын тула малай халдабарита үбшэниие дэлгэрүүлхэгүй шухала. Бүхыдөө республикада байдал тогтууритай. Шүлхы үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга саг соонь табигдажа, 2022 оной  май һарада «Тогтомол байдалтай республика» гэһэн уласхоорондын гэршэлгэ абаа һэмди.

Гүрэнэй дэмжэлгэ хүдөөгэй ажалшадта хүргэхэ талаар асуудалнуудта анхаралтай хандалгые Россиин  хүдөө ажахын сайд онсолон тэмдэглээ. Байгша ондо республикада шэглүүлэгдэһэн федеральна мүнгэн зөөриин хэмжээн 200 сая түхэригөөр ехэ болоо.

Гүрэнэй «Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» түлэб бэелүүлгэдэ онсо анхарал хандуулагдаа. 2021 ондо республика дүрбэн хэмжээ ябуулгада хабаадаа, тэдэниие бэелүүлгэдэ 500 сая гаран түхэриг шэглүүлэгдээд, 100 процент хэрэглэгдээ. Тиимэһээ байгша ондо республикада нэмэлтэ 300 сая түхэриг үгтөө. Шухала түлэбүүд болбосоролой эмхинүүдэй  барилгатай болон һэльбэн шэнэлэлгэтэй холбоотой.

Хүдөө ажахын яаманай түлөөлэгшэд Tapбaгaтaйн аймагта гүрэнэй түлэбөөр баригдаһан шэнэ поликлиникэ орожо хараа. Хоёр дабхартай  байшанда үхибүүдэй болон томошуулай таһагууд, үдэрэй стационар, инфекционно блок ба операционно таһаг бии юм. Тэдээнһээ гадуур функциональна диагностикын, түргэн туһаламжын, фтизиатриин таһагууд ба рентген-кабинет эндэ зохёогдонхой.

Дмитрий Патрушев уласай эдеэ хоол болбосоруулгын түрүү болохо «Бурятмяспром» хүрэжэ, үйлэдбэриин цехүүдэй ажалтай, компаниин хүрэнгэ шэглүүлэлгын түлэбүүдтэй танилсажа, һайн сэгнэлтэ үгөө.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа