Засаг түрэ 21 sep 2022 412

Онсо хараа доро

Арадай Хуралай һунгамалнууд сентябрь һарын ерэхэ сессидээ бэлдэжэ байна. Тиин  Хуралай хороонууд хурсаар гаража ерэһэн асуудалнуудаар дүхэриг шэрээнүүдые эмхидхэнэ.

© фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай сайтһаа

Анатолий Кушнарёвой ударидалга доро экономическа хүгжэлтын, байгаалиин нөөсэнүүдые хэрэглэлгын болон экологиин талаар хороонойхид хүдөөдэ ажал хэдэг зоной эдеэ хоол наймаалха талмайнуудые олон болгохо тухай суглаа зарлаа. Энэ бэрхэшээлтэ асуудал зүбшэн харахын түлөө уласай үйлэдбэриин сайдай орлогшо Виталий Хамарханов, хотын захиргаанай эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй, олзын хэрэг эрхилэлгын хорооной дарга Юрий Ткачёв, Буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэ сүлөө хамгаалагша Чингис Матхеев болон Гарантийна жасын түрүүлэгшын орлогшо Николай Степанов гэгшэд уригдаһан байгаа.

Аймагуудаар эдеэ хоол бүтээдэг зон хотын дэлгүүрнүүдтэ гаража шаданагүй. Жэшээлхэдэ, Баргажанай аймагай Баргажанай Адаг нютагай олзын хэрэг эрхилэгшэ Татьяна Тугаринова хилээмэ болон хилээмэнэй зүйлнүүдые баридаг цехтэй байна. Анатолий Кушнарёв албанайнгаа хэрэгээр тэрэ аймагаар ябахадаа, үйлэдбэритэйнь танилсаад, ехэтэ һайшаагаа. Дурадхаһан эдеэниинь амтатай, шанар һайтай  байгаа. Тэрэ уулзалгада Татьяна Тугаринова туһаламжа үзүүлхэ талаар хандаа гээд, хорооной дарга Анатолий Кушнарёв хэлээ. Ажалынь урагшатай ябажа байна. Буйлуулһан амтатайхан эдеэгээ хотодо  наймаалха зорилготой  өөрын багахан ларёк нээхэ гэхэдэнь, хүшэр байшаба. Аймаг бүхэндэ харабал, урагшаа һанаатай олзын хэрэг эрхилэгшэд байхал даа. Тиимэ зондо хамтаржа туһалха ёһотойбди. Хотын захиргаанайхид энэ бэрхэшээлтэ асуудал тухай мэдэнэ, аймагуудһаа зон хандадаг байна. Теэд юундэб даа асуудал шиидхэгдэнэгүй. Суглаанай түгэсхэлдэ энэ асуудал Арадай Хуралай онсо хараа доро абтаба.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай сайтһаа