Засаг түрэ 21 sep 2022 465

Зошод буудалнууд баригдаха

Республикын Аяншалгын яаман нэгэ түхэлэй зошод буудалнуудые бариха талаар  түлэбүүдые шэлэн абана. Хоёр шатын дүнгүүдээр 18 олзын хэрэг эрхилэгшэд 15-һаа 30 сая хүрэтэр түхэриг абаа. Сентябриин 14 болотор түгэсхэлэй шатада хабаадаха мэдүүлгэнүүд абтагдаха.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Энэ хабар Россиин Засагай газар нэгэ түхэлэй зошод буудалнуудые барилгада мүнгэ зөөри абаха можо нютагуудые тодорхойлоо һэн. 19 можо хизаарта 4 млрд. түхэриг шэглүүлхээр түсэблэгдөө, манай хуби 300 сая түхэриг болоно.

Мүнөө үеын нэгэ түхэлэй барилганууд һүүлэй жэлнүүдтэ хаа-хаанагүй дэлгэржэ байна. Тэдэнэр адли техническэ характеристикэнүүдтэй хадаа элдэбын олон хэлсээнүүдгүйгөөр хэдыхэн үдэр соо  баригдана. Байгаали хамгаалгын гуримуудаар ехэ барилгануудые хэхэнь хорилтонуудтай (илангаяа Байгал далайн эрьеэр), тиимэһээ Буряад орондо энэ шиидхэбэри ехэ таарана.

Зошод буудалнууд ганса Байгал дээрэ баригдаха бэшэ, харин Ивалгын, Түнхэнэй, Захааминай, Загарайн, Сэлэнгын аймагуудта бодхоогдохо юм. Тэрэ тоодо Асагадай талада «Нүүдэлшэдэй аялга» фестиваль үнгэргэдэг аяншадай комплекс дэмжэлгэдэ хүртөө.

Баригдаха зошод буудалнууд байгаалиин уларилда тааруулагдажа, түхэреэн жэл хүдэлхэ ёһотой. Унталгын газартай, уһаар, жорлонгоор, зайн галаар, дулаагаар, һалхитуулха оньһото хэрэгсэлнүүдээр хангаатай байха ёһотой гэжэ тэмдэглэе. Олзын хэрэг эрхилэгшэд декабриин 31 болотор барилгануудаа дүүргэхэ уялгатай. Эдэ уялгануудаа тэдэ хэр амжалтатайгаар бүтээхэб, тэрээнһээ ехэ олон юумэн дулдыдаха. Юундэб гэхэдэ,  энэ түлэбэй амжалтатайгаар бүтэбэл, Россиин Засагай газар зошод буудалнуудай барилгада саашадаашье мүнгэн зөөри һомолжо байха юм. Энээн тухай Россиин Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Дмитрий Чернышенко ТАСС-ай сурбалжалагшадта иигэжэ  мэдүүлээ:

  • Бидэ мүнөө зошод буудалнуудые барилгын түлэбэй түрүүшын шата үнгэргэбэбди. Жэлэй дүүрэтэр ашаглалгада тушаагдаха түлэбүүдые можо хизаарнуудта шэлэжэ абаабди. Тэндэ 2,5 мянгаһаа үсөөн бэшэ номернуудтай зошод буудалнууд бүтэхэ. Тиихэ мүртөө можо хизаар газар үгэнэ, хангалгын һалбаринуудта холбоно, тиигэжэ жэлэй дүүрэтэр эдэ зошод буудалнууд ашаглалгада тушаагдаха. Тиигээд энэ түлэб аша үрэтэй байгаа һаань, бидэ хоёр дахин ехэ мүнгэ зөөри һомолхобди.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа