Засаг түрэ 21 sep 2022 516

Ээлжэтэ сессидэ

Арадай Хуралай бюджетнэ хороонойхид уласай хог болбосоруулдаг заводто гүрэнэй талаһаа найдал үгтэхэ тухай асуудал хараба.

© фото: Арадай Хуралай сайтһаа

Тиин сентябриин 27-до үнгэрхэ ээлжээтэ сесси дээрэ уласай гол бюджедэй дансада хубилалта оруулха тухай дурадхагдаа. Тодорхойлон хэлэбэл,  Кабанскын аймагай Селенгинск һууринда хог илгаруулдаг заводой барилгада мүнгэ абахын тула гүрэнэй найдал хэрэгтэй. “Экология” гэһэн үндэһэтэнэй программаар мүнгэн үгтэнэ. Тиин барилгада бүхыдөө 470,6 сая түхэриг гаргашалагдаха. Тэрэнэй  384 сая түхэригынь федеральна һанһаа, уласай һанһаа  7,43 сая түхэриг  үгтэхэ. Үлэһэн 78,4 сая түхэриг завод баригшад банкһаа урьһаар абаха түсэбтэй. Тэрээндэнь уласай найдал хэрэгтэй. Энэ асуудал хорооной удаадахи суглаанда дахин харагдаха.

Автор: Сэнгын Эрдэни

Фото: Арадай Хуралай сайтһаа